Sign In

BÌNH THẠNH: Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh thông báo bán đấu giá ( lần 4) số 1348/TB-THADS ngày 29.3.2024

29/03/2024

TÊN TÀI SẢN:
Quyến sử dung đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại địa chỉ 480/40 Bình Quới, phường 28, quận bình Thạnh
GIÁ KHỞI ĐIỂM
12.998.565.000 đồng (Mười hai tỷ chín trăm chín mươi tám triệu năm trăm sáu mươi lăm nghìn đồng chẵn)
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: