Sign In

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện công tác năm 2024

12/10/2023

Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện công tác năm 2024
Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) tại Công văn số 3738/TCTHADS-NV3 ngày 05/10/2023 về việc triển khai thực hiện công tác năm 2024, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản yêu cầu các Trưởng phòng chuyên môn thuộc Cục và các Chi cục trưởng Chi cục THADS quận, huyện, thành phố Thủ Đức tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện các nhiệm vụ THADS của từng đơn vị.

Theo đó, nội dung văn bản chỉ đạo của Cục THADS Thành phố quán triệt tới từng đơn vị, cá nhân các đơn vị trong thời gian chờ Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi Thi hành án hành chính (THAHC) năm 2024 ban hành, để đảm bảo tính liên tục, các đơn vị tiếp tục thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2023; bảo đảm chỉ tiêu, nhiệm vụ và định mức chỉ tiêu, nhiệm vụ giao năm 2023; bảo đảm chỉ tiêu theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án. Tuyệt đối không được có tư tưởng “đủng đỉnh”, “xả hơi”, chậm tổ chức việc thi hành án.
 
Một buổi tiếp công dân của Thẩm tra viên Chi cục THADS Quận 8 
 
Tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tiếp tục, triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt phối hợp với cấp ủy đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm túc Quy định số 37-QĐ/TW về những điều Đảng viên không được làm, Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 về kỷ luật tổ chức Đảng và Đảng viên vi phạm của Ban Chấp hành Trung ương; Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 

Tiếp công dân tại Chi cục THADS Quận 7
 
Đảm bảo số liệu thống kê, phân loại việc, tiền THADS, THAHC chính xác, không chạy theo thành tích. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các Chấp hành viên tiến hành rà soát kỹ lại hồ sơ từng vụ việc thi hành án được thống kê xong phải đảm bảo đầy đủ quy trình, thủ tục theo đúng quy định.
Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đặc biệt đối với công tác kê biên, thẩm định, bán đấu giá tài sản và cưỡng chế giao tài sản, bảo đảm kiểm soát đối với 100% vụ việc liên quan đến đấu giá tài sản; yêu cầu rà soát toàn bộ hồ sơ, quy trình thực hiện nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và nội dung được tuyên của bản án, quyết định. Nếu để xảy ra các sai phạm thì Chấp hành viên, Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm theo quy định.
Tiếp tục rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để tổ chức thi hành án dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đặc biệt là các vụ việc có giá trị lớn, các vụ việc thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ việc thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo; các vụ việc thi hành các khoản thu có liên quan đến tổ chức tín dụng có giá trị trên 20 tỷ đồng, có điều kiện thi hành, đã quá 03 năm chưa thi hành xong; kiểm soát chặt chẽ số vụ việc có điều kiện thi hành án, đã ra quyết định thi hành án quá 01 năm chưa thi hành xong, số việc chuyển sổ theo dõi riêng.
Theo dõi đầy đủ, kịp thời việc THAHC tại địa bàn. Kịp thời thực hiện kiến nghị xử lý trách nhiệm người phải thi hành án chậm THAHC, không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ, không đúng bản án, quyết định của Tòa án. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chuyên môn được Ủy ban nhân dân giao làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân quản lý công tác THAHC cập nhật đầy đủ, kịp thời kết quả THAHC và tham mưu để Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân chỉ đạo quyết liệt công tác THAHC nhằm thi hành dứt điểm bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật.
7. Tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra để kịp thời phát hiện các thiếu sót, sai phạm trong tổ chức thi hành án, trong công tác cán bộ. Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc theo dõi tình hình, kết quả thực hiện các chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và Cục, nhất là các chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực THADS.
Thực hiện đầy đủ các chỉ đạo của Tổng cục THADS, Cục THADS Thành phố về ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt khai thác có hiệu quả các phần mềm đang sử dụng trong Hệ thống THADS để phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động THADS. Kịp thời cập nhật thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành lên Trang/Cổng thông tin điện tử THADS; chỉ đạo sát sao việc cập nhật thông tin, hồ sơ, tiến độ lên phần mềm Quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê THADS để phục vụ công tác quản lý chỉ đạo điều hành.
Thường xuyên bám sát và chỉ đạo kịp thời việc giải quyết bồi thường nhà nước, đảm bảo tài chính, cố gắng giảm thiểu đến mức thấp nhất các nguy cơ dẫn đến bồi thường nhà nước và đảm bảo tài chính. Kiên quyết xử lý sai phạm; thực hiện có hiệu quả việc hoàn trả nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước.

 
Đ/c Nguyễn Thị Phong Thư - Phó trưởng Phòng KHTC
kiểm tra công tác quản lý tài sản công tại Chi cục THADS Quận 8

Chủ động chuẩn bị các nội dung để tổng kết công tác THADS, THAHC năm 2023 và triển khai công tác THADS, THAHC năm 2024, bảo đảm thiết thực với tinh thần đánh giá kỹ nguyên nhân của kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, yếu kém ảnh hưởng đến kết quả chỉ tiêu, nhiệm vụ. Nhũng kinh nghiệm đã và đang phát huy hiệu quả thì tổng hợp nhân rộng trong phạm vi địa bàn quản lý. Nếu đã được kiểm nghiệm, đánh giá hiệu quả thì đưa vào báo cáo tổng kết, tổng hợp, báo cáo về Cục để nhân rộng trong toàn Thành phố. Đối với các vấn đề còn hạn chế, yếu kém, sai phạm, tiêu cực được phát hiện trên địa bàn qua thanh tra, kiểm tra, kiểm sát, kiểm toán; những vấn đề mà báo chí nêu, các nội dung Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS Thành phố đã chấn chỉnh, rút kinh nghiệm, phòng ngừa vi phạm cần phân tích kỹ để rút ra bài học kinh nghiệm, bảo đảm không lặp lại (nhất là những vấn đề liên quan đến chậm nộp tiền, xâm tiêu tiền thi hành án; gửi tiền thi hành án không đúng nơi quy định; thiếu tinh thần trách nhiệm trong quá trình thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng…
Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức, bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng quy định. Quy trình đánh giá công chức cần thực hiện nghiêm các quy định của Bộ, của Tổng cục THADS và của Cục, trong đó lưu ý những nội dung mới theo quy định tại Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức./.
                                                                                                          Cẩm Tú

 

Các tin đã đưa ngày: