Sign In

Hiệu quả thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục trực thuộc

30/06/2017

Hiệu quả thực hiện cải cách hành chính trong thời gian qua tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh và các Chi cục trực thuộc
Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng và Nhà nước quan tâm, thực hiện nhằm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn I (2011-2015) và chương trình cải cách hành chính giai đoạn II (2016-2020) theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Chính phủ giai đoạn 2011-2020. Mục tiêu là nâng cao năng lực hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, tiếp tục nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hướng trọng tâm vào việc phục vụ Nhân dân, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý trong các cơ quan hành chính Nhà nước.
Thời gian qua, Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện tốt các nội dung về công tác cải cách hành chính như: công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đổi mới cơ chế tài chính, hiện đại hóa hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ trực tuyến và thực hiện cơ chế một cửa.
Đến nay, các hoạt động về cải cách hành chính đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đã giải quyết tốt các giao dịch hành chính với cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính vẫn còn những tồn tại, khó khăn nhất định ở một số hoạt động mà hiện nay Tổng cục, Bộ Tư pháp cũng như Thành ủy, UBND Thành phố đang quan tâm như: Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, một cửa hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
Thực hiện Kế hoạch hành cải cách hành chính của hệ thống thi hành án dân sự năm 2017 được ban hành kèm theo Quyết định số 160/QĐ-TCTHADS ngày 24/01/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự; qua thực tiễn, Cục Thi hành án dân sự Thành phố đánh giá hiệu quả công tác cải cách hành chính trong THADS trên địa bàn Thành phố trong thời gian qua và đề xuất một số kiến nghị tăng cường hiệu quả cải cách hành chính như sau:
A. Đánh giá hiệu quả và tác động của các giải pháp cải cách hành chính
I. Về thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án.
1.1. Công tác triển khai thực hiện Quyết định số 718/QĐ-TCHADS và Quyết định số 719/QĐ-TCTHADS của Tổng cục về thực hiện thí điểm Hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án tại Cục và các Chi cục trực thuộc
 Trước khi có chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh có Kế hoạch số 8196/KH-CTHADS ngày 31/5/2016 và Thông báo số 8197/TB-CTHADS ngày 31/5/2016 về việc triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận, hỗ trợ và hướng dẫn thủ tục yêu cầu thi hành án dân sự theo hình thức trực tuyến qua các hộp thư điện tử:
- htyctha.hcm@moj.gov.vn
- vanphongthads@gmail.com
- hochiminh@moj.gov.vn.
Từ khi Tổng cục Thi hành án dân sự ban hành Quyết định số 718/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2016 và Quyết định 719/QĐ-TCTHADS ngày 30/6/2016 và văn bản số 2125/TCTHADS-TKDLCT ngày 08/7/2016 về việc thực hiện thí điểm hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh đã khẩn trương quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo đến các Phòng chuyên môn và các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện theo văn bản số 9793/CTHADS-VP ngày 13/7/2016 và đăng trên trang thông tin điện tử của Cục và niêm yết tại Trụ sở cơ quan thi hành án dân sự.
1.2. Kết quả đạt được
- Tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: bố trí công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ là một Chấp hành viên sơ cấp, thường xuyên truy cập hộp thư điện tử vào đầu giờ và cuối giờ buổi sáng, buổi chiều và cài chế độ báo có thư đến để kịp thời tiếp nhận thông tin của người dân yêu cầu, thời gian không quá 1 ngày làm việc.
Kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến: 23 trường hợp, trong đó có 13 trường hợp nộp yêu cầu thi hành án và đã ra các quyết định về thi hành án theo quy định.
- Tại các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện: Công chức thực hiện công việc này thường là kiêm nhiệm ngoài công việc chuyên môn. Một số đơn vị đã thực hiện có kết quả (7 đơn vị) trong đó có đơn vị đạt kết quả cao như Chi cục Thi hành án dân sự Quận 7, Nhà Bè. Có 17/24 đơn vị chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.
Kết quả thực hiện hỗ trợ trực tuyến của 24 Chi cục: 61 trường hợp tiếp nhận và ra quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu.
1.3. Đánh giá về việc triển khai thực hiện tại đơn vị
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị định kỳ hàng tháng có báo cáo về tình hình tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến tại các địa chỉ email đã được cấp. Qua đó nắm được số liệu cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ. Công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ có thường xuyên đăng nhập, trực tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án để kịp thời tiếp nhận thông tin yêu cầu hỗ trợ và hướng dẫn yêu cầu thi hành án.  
Việc thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án đã tạo thuận lợi cho đương sự, mang lại nhiều lựa chọn và tiện lợi phù hợp với xu thế áp dụng công nghệ thông tin trong các thủ tục hành chính hiện nay.
Người dân đã đánh giá cao và rất hài lòng đối với phương thức này nhất là đối với những người ở xa cơ quan thi hành án. Một số trường hợp đương sự sau khi nhận được kết quả qua phương thức hỗ trợ trực tuyến đã phản hồi cảm ơn đến đơn vị tiếp nhận.
II. VỀ THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA.
2.1. Công tác triển khai Quyết định số 721/QĐ-TCHADS và Quyết định số 722/QĐ-TCTHADS cùng ngày 01/7/2016 của Tổng cục về thực hiện thí điểm cơ chế một cửa tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh và các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
 - Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị từ Cục đến Chi cục Thi hành án dân sự về việc thực hiện thí điểm cơ chế một cửa từ khi Tổng cục ban hành Quyết định số 721/QĐ-TCTHADS và Quyết định 722/QĐ-TCTHADS cùng ngày 01/7/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự song song với công tác thí điểm hỗ trợ trực tuyến. Các văn bản triển khai:
+ Kế hoạch số 11862/KH-CTHADS ngày 07/9/2016 về thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án.
+ Văn bản số 12701/CTHADS-VP ngày 26/9/2016 về tăng cường công tác triển khai cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến.
- Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh đã quán triệt nội dung theo chỉ đạo về cơ chế một cửa trong các cuộc họp giao ban, hội nghị, trang thông tin điện tử của Cục, niêm yết tại trụ sở làm việc. Một số trường hợp tiếp nhận qua điện thoại đã thông báo địa chỉ hộp thư để gửi yêu cầu thi hành án.
- Tại Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh và từng Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện đều có bố trí công chức thực hiện cơ chế một cửa (công chức phụ trách văn thư hoặc công chức khác kiêm nhiệm đảm trách công tác này), tuy nhiên về sắp sếp địa điểm làm việc riêng biệt cho bộ phận một cửa thì hiện nay chưa có đơn vị nào bố trí riêng biệt.
2.2. Kết quả đạt được
- Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh và các Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện đã thực hiện theo đúng chỉ đạo và Quy trình thực hiện cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi hành án dân sự.
- Kết quả theo dõi, giải quyết theo cơ chế một cửa: 1.749 trường hợp. Trong đó:
+ Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh: 486 trường hợp;
+ 24 Chi cục thi hành án dân sự quận, huyện: 1.263 trường hợp.
- Việc thực hiện giải quyết công việc của đơn vị khi áp dụng cơ chế một cửa tại đơn vị có những chuyển biến tích cực, nâng cao được tinh thần trách nhiệm đối với cá nhân được giao nhiệm vụ cũng như bộ phận chuyên môn.
- Từ sự hài lòng của người dân qua thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã tạo thêm sự tin tưởng của người dân đối với các cơ quan hành chính nhà nươc nói chung và của cơ quan thi hành án dân sự nói riêng.
- Bộ phận một cửa giúp lãnh đạo Cục và lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự nắm bắt tình hình giải quyết công việc kịp thời, hiệu quả công tác của công chức trong đơn vị, nâng cao chất lượng, cải thiện tiến độ giải quyết công việc cho cá nhân được giao nhiệm vụ.
- Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã được hầu hết người dân, cơ quan tổ chức đồng tình ủng hộ. Hạn chế được sự bức xúc, khiếu nại của đương sự, hầu hết tổ chức, doanh nghiệp khi đến nhận kết quả đều rất hài lòng. Khắc phục triệt để tình trạng thất hứa, trễ hẹn với dân, giảm bớt tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần, tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực gây phiền hà cho người dân.
2.3. Đánh giá về việc triển khai thực hiện tại đơn vị
Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự TP.Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị định kỳ hàng tháng có báo cáo về tình hình thực hiện cơ chế một cửa. Qua đó nắm được số liệu cũng như những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời tháo gỡ.
Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa đã tạo sự thuận lợi cho người dân đồng nghĩa với việc đơn vị phải nâng cao hiệu quả công tác, tinh thần và thái độ phục vụ người dân nhưng chưa được hướng dẫn tập huấn đối với công chức trực tiếp thực hiện nên trong quá trình thực hiện còn lúng túng chưa tự chủ trong công việc.
Việc thực hiện cơ chế một cửa trong thi hành án dân sự đã tạo thuận lợi cho đương sự, giúp đương sự hạn chế việc đi lại nhiều lần, nhiều đơn vị cho một thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính hiện nay.
Người dân đã đánh giá cao và rất hài lòng đối với phương thức này nhất là đối với những người ở xa cơ quan thi hành án.
Thủ tục hành chính và Quy trình thực hiện cơ chế một cửa về bản chất công việc không phải phát sinh mới cho cơ quan thi hành án dân sự mà là nâng cao hiệu quả công tác của từng cán bộ công chức. Chấn chỉnh tình trạng trước đây giải quyết theo thủ tục lòng vòng, tùy tiện gây khó khăn phiền hà cho người dân.
Khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu thi hành án theo cơ chế một cửa mặt dù khi tiếp nhận cán bộ hướng dẫn đã giải thích ngày trả kết quả là giao quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu đã nộp tuy nhiên cách hiểu của người dân nhận kết quả là quyền lợi họ được nhận không phải là quyết định thi hành án.
Khi trả kết quả đối với yêu cầu thi hành án theo cơ chế một cửa người nhận kết quả đã ký nhận quyết định thi hành án vào phiếu lưu hẹn. Quá trình tổ chức thi hành án Chấp hành viên vẫn phải thông báo thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, xảy ra trường hợp một quyết định thi hành án giao 2 lần cho đương sự, đương sự phải ký nhận 2 lần.
III. Về thực hiện cơ chế một cửa liên thông.
Trong năm 2016, Cục THADS Thành phố phối hợp với Tòa án nhân dân Thành phố triển khai thực hiện cơ chế chuyển giao Bản án, Quyết định bằng hình thức điện tử. Tuy nhiên, do Tòa án nhân dân Thành phố cần cập nhật và nâng cấp Hệ thống nên việc kết nối được thực hiện trong tháng 6 năm 2017.
Dự kiến, sau khi kết nối, Hệ thống sẽ giúp cho 2 cơ quan nhiều tiện ích trọng việc kiểm tra nội dung, chuyển giao và tiếp nhận bản án, quyết định của Tòa án; đồng thời hai cơ quan tiếp tục nghiên cứu trao đổi thông tin với nhau bằng văn bản điện tử qua Hệ thống này.
Bên cạnh đó, Cục Thi hành án dân sự Thành phố tiếp tục nghiên cứu các thủ tục hành chính một cửa liên thông giữa Cục Thi hành án dân sự Thành phố với các cơ quan hữu quan như Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố, Sở Tư pháp, Văn phòng Thừa phát lại, các Chi cục THADS trực thuộc, ….
IV. Về thực hiện cơ chế một cửa điện tử.
Trong năm 2017, Cục Thi hành án dân sự Thành phố đã xây dựng hệ thống tổng đài điện thoại kết hợp với đường dây nóng phục vụ các yêu cầu của người dân. Hệ thống tổng đài được phân chia các nhánh điện thoại theo chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn. Qua đó, công chức trực tổng đài đã chuyển các yêu cầu của người dân kịp thời đến bộ phận, công chức phụ trách, đặc biệt là giải quyết bức xúc của người dân, hướng dẫn các thủ tục THADS,…
 
B. Khó khăn, vướng mắc.
I. Khó khăn, vướng mắc chung.
- Về tài chính: hiện nay, khoản kinh phí phục vụ cho công tác cải cách hành chính được cấp rất hạn hẹp, trong khi đó việc cải cách hành chính là nhu cầu thực tế và tất yếu. Một số Chi cục Thi hành án dân sự tranh thủ được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương nên việc triển khai các giải pháp cải cách hành chính tương đối mạnh mẽ.
- Về nhân sự: các thủ tục hành chính được cải cách trong giai đoạn hiện nay đều đòi hỏi nhân lực phục vụ rất nhiều, trong khi đó biên chế các đơn vị không được tăng mà còn giảm, do vậy, các công chức phụ trách bộ phận một cửa hay hỗ trợ trực tuyến đếu là công chức kiêm nhiệm, ít nhiều cũng ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chung. Thêm vào đó, khi thực hiện các thủ tục hành chính được cải cách làm cho cường độ làm việc của những công chức phụ trách tăng cao, luôn trong tình trạng quá tải.
II. Khó khăn, vướng mắc cụ thể.
2.1. Trong thực hiện hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án.
- Về địa chỉ email hỗ trợ trực tuyến: có một số phản hồi từ đương sự về việc không thể gửi yêu cầu hỗ trợ vào địa chỉ email hoặc có gửi nhưng kiểm tra hộp thư không nhận được nên họ phải liên hệ trực tiếp để hướng dẫn.
- Về nhận thức của người dân: Một số trường hợp biết được phương thức hỗ trợ trực tuyến nhưng vẫn trực tiếp liên hệ đến cơ quan Thi hành án dân sự để được hướng dẫn vì lý do không có điều kiện về công nghệ thông tin như máy vi tính, đường truyền, máy Scan...Do đó hầu hết các yêu cầu tiếp nhận hỗ trợ trực tuyến đều nhận từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là tổ chức tín dụng.
- Hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang thực hiện phần mềm quản lý hồ sơ thụ lý thi hành án, theo đó tất cả dữ liệu thụ lý thi hành án đều phải nhập vào phần mềm. Trong đó có dữ liệu tiếp nhận yêu cầu thi hành án, khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án qua hộp thư điện tử phải nhập ngay vào phần mềm để xuất quyết định thi hành án trình Thủ trưởng đơn vị ký quyết định thi hành án. Trong sổ tiếp nhận đơn theo phần mềm sẽ không phù hợp với sổ tiếp nhận đơn trực tiếp (về số nhận đơn và ngày tiếp nhận) vì sổ nhận đơn trực tiếp được vào sổ khi người yêu cầu nộp bản giấy trực tiếp vào ngày hẹn trả kết quả còn sổ nhập theo phần mềm phải vào trước đó (ngày tiếp nhận đơn qua thư điện tử) có số tự động. Trong trường hợp đương sự không đến nhận kết quả theo đúng lịch hẹn thì phải thực hiện việc hủy bỏ quyết định thi hành án trong phần mềm rất phức tạp.
- Người yêu cầu thi hành án cư trú trên khắp cả nước, tuy nhiên việc tuyên truyền phương thức hỗ trợ trực tuyến trong thời gian qua chỉ ở một số địa phương áp dụng thí điểm nên chưa mắm bắt được thông tin về sự đổi mới.
2.2. Trong thực hiện cơ chế một cửa.
- Bộ phận một cửa tại các cơ quan THADS vẫn còn bố trí chung với bộ phận Văn thư nên chưa có sự phân định rõ ràng, làm cho đương sự có phần lúng túng khi liên hệ.
- Các thủ tục hành chính một cửa liên quan đến nhiều bộ phận, đơn vị trong cùng cơ quan, trong khi biên chế của từng phòng chuyên môn đã được bố trí theo vị trí việc làm cụ thể, nhiều công chức được sử dụng kiêm nhiệm thực hiện cơ chế một cửa hoặc đơn vị phải bố trí lực lượng sinh viên thực tập phụ giúp công chức phụ trách một cửa.
- Các ứng dụng công nghệ thông tin hiện nay vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn cho các thủ tục hành chính một cửa, có phần chồng lấp trong thực hiện nhiệm vụ. Ví dụ: Bộ phận một cửa thực hiện trả kết quả yêu cầu THADS thông qua việc giao Quyết định THADS cho đương sự có yêu cầu, tuy nhiên, sau đó chấp hành viên vẫn tiếp tục thực hiện thủ tục giao Quyết định THADS cho đương sự có yêu cầu do trong hồ sơ THA chưa thể hiện việc giao Quyết định này.
2.3. Nguyên nhân:
- Nguyên nhân chủ quan:
Một số cơ quan Thi hành án dân sự chưa thực sự nhận thức được sự cần thiết, ý nghĩa và sự đổi mới trong cơ chế giải quyết công việc thi hành án, tạo thuận lợi và phục vụ tốt nhất cho người dân.
- Nguyên nhân khách quan:
Người dân chưa biết được hoặc chưa quen với phương thức đổi mới này, một số trường hợp không có điều kiện để đáp ứng với yêu cầu hỗ trợ trực tuyến.
 
C. Đề xuất, kiến nghị.
I. Đề xuất: Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính, Cục Thi hành án dân sự Thành phố đề xuất các giải pháp sau:
1.1. Nhóm giải pháp chung.
- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị tăng cường vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, triển khai và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hiện tượng sách nhiễu, tiêu cực có thể xảy ra.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các chỉ đạo về cải cách hành chính.
- Khảo sát, lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức, người dân và doanh nghiệp về sự phục vụ của các cơ quan THADS làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính.
- Thường xuyên rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính THADS; các thủ tục hành chính phải được thực hiện thống nhất chung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền và phải được niêm yết, công khai minh bạch, rõ ràng và chính xác.
- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải nghiên cứu xây dưng và thực hiện quy trình thực hiện cơ chế một cửa trong các thủ tục hành chính khác tùy thuộc vào tình hình thực tiễn của mỗi cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường thực hiện và mở rộng các lĩnh vực một cửa liên thông giữa cơ quan THADS các Tòa án, Viện Kiểm sát và các cơ quan hữu quan khác
- Nâng cấp hoàn thiện các phần mềm tại Bộ phận một cửa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin giữa các cơ quan THADS với các cơ quan hữu quan.
1.2. Giải pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc.
- Về tài chính: Phòng Kế hoạch tài chính tham mưu, đề xuất kịp thời kinh phí phục vụ cho các hoạt động cải cách hành chính; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện giải pháp tài chính phục vụ cải cách hành chính hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định. Bên cạnh đó cần tăng cường tranh thủ sự úng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện cải cách hành chính.
- Về nhân sự: Trong điều kiện chưa được tăng biên chế như hiện nay, cần cho phép cơ qua thi hành án dân sự chủ động bố trí nhân sự thực hiện các khâu trong các thủ tục hành chính một cửa và hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án theo hướng: bố trí công chức chịu trách nhiệm chính và thuê nhân sự hợp đồng hỗ trợ thực hiện các khâu công việc, tổng cộng 60 người. Cụ thể:
+ Tại Cục: các thủ tục hành chính một cửa và hỗ trợ trực tuyến hầu hết đều tập trung đầu mối tại Văn phòng Cục, do vậy bố trí 04 nhân sự hợp đồng hỗ trợ; tại các phòng chuyên môn khác (trừ phòng Tổ chức cán bộ) bố trí mỗi phòng 02 nhân sự hợp đồng hỗ trợ, tổng cộng 12 người.
+ Tại các Chi cục: bố trí mỗi Chi cục 02 nhân sự hợp đồng hỗ trợ, tổng cộng 48 người.
Nhân sự hợp đồng được lựa chọn từ các sinh viên Luật đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng hoặc trung cấp đang chờ đợt thi công chức THADS hoặc các sinh viên đang học Cử nhân Luật từ năm thứ 3 trở về sau. Một mặt đảm bảo các điều kiện về kiến thức nền tối thiểu về Luật phục vụ cho công việc, mặt khác sẽ tạo điều kiện cho các sinh viên được va chạm, tìm hiểu và xây dựng tâm huyết với ngành THADS
- Nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ và xây dựng các phần mềm chuyên nghiệp:
+ Nâng cấp dung lượng hộp thư hỗ trợ trực tuyến, đảm bảo đường truyền được liên tục.
+ Xây dựng phần mềm, ứng dụng liên thông giữa các khâu, bộ phận, đồng thời tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong nội bộ nhằm rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục hành chính một cửa.
- Tăng cường tuyên truyền: phối hợp với Tòa án nhân dân các cấp tuyên truyền thủ tục hành chính một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong THADS, đặt bảng, tờ rơi giới thiệu tại trụ sở Tòa án, cơ quan THADS và bàn làm việc của Chấp hành viên. Bên cạnh đó, cần phối hợp với UBND xã, phường, thị trần trên địa bàn thành phố thực hiện tuyền truyền trong các buổi tuyền truyền pháp luật.
II. Kiến nghị.
Để thực hiện tốt các giải pháp nói trên, Cục Thi hành án dân sự kiến nghị các nội dung sau:
2.1. Kiến nghị đối với Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS.
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS tiếp tục quan tâm chỉ đạo tăng cường thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn cả nước nói chung và của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng;
- Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS cho tăng cường các khoản kinh phí thực hiện cải cách hành chính tại các cơ quan THADS địa phương, đồng thời cho phép sử dụng một phần nguồn phí thi hành án được giữ lại phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính.
- Lãnh đạo Tổng cục THADS tiếp tục chỉ đạo triển khai mở rộng cơ chế một cửa ở một số thủ tục hành chính khác trong lĩnh vực THADS;
2.2. Kiến nghị đối với cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Lãnh đạo Thành ủy, UBND Thành phố tiếp tục quan hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động của cơ quan THADS, trong đó đặc biệt là nguồn kinh phí phục vụ cho hoạt động cải cách hành chính. Trước mắt, cho phép Cục THADS Thành phố sử dụng nguồn kinh phí cấp cho 60 nhân sự hợp đồng theo Đề án cử nhân Luật để thuê nhân sự phục vụ Kế hoạch thực hiện cơ chế một cửa và hỗ trợ trực tuyến trong THADS (đã thực hiện từ tháng 6/2016).
- Lãnh đạo quận, huyện Ủy, UBND quận, huyện chỉ đạo ban ngành hỗ trợ cơ quan THADS trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan; cho phép các Chi cục đăng tải các thủ tục một cửa và thông tin hỗ trợ trực tuyến cũng như thông tin hoạt của đơn vị trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân quận, huyện.
Trên đây là chuyên đề đánh giá hiệu quả thực hiện cải cách hành chính và đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả công tác này tại các cơ quan THADS trên địa bàn của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Cục Thi hành án dân sự Thành phố báo cáo với Hội nghị và kính chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.
                                                          CỤC THADS TP.HCM

Các tin đã đưa ngày: