Sign In

Cục THADS tỉnh Trà Vinh kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Càng Long

08/06/2023

     Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-CTHADS ngày 09/01/2023 của Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Trà Vinh về việc kiểm tra công tác THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023. Ngày 23/5/2023 vừa qua Cục THADS tỉnh Trà Vinh thành lập Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 317/QĐ-CTHADS ngày 17/5/2023 tiến hành kiểm tra toàn diện công tác THADS tại Chi cục THADS huyện Càng Long.
     Đoàn kiểm tra do đồng chí Trần Việt Hồng, Phó Cục trưởng làm Trưởng đoàn; đồng chí Chung Ngọc Cảnh, Trưởng phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo làm Phó trưởng đoàn; cùng các đồng chí thuộc Phòng kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng Nghiệp vụ và tổ chức THADS và Văn phòng Cục THADS tỉnh là thành viên đoàn kiểm tra. Đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác THADS.


Đoàn làm việc tại Chi cục THADS huyện Càng Long
 
     Qua kết quả kiểm tra thực tế và trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các thành viên Đoàn kiểm tra, phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá công tác THADS của đơn vị huyện Càng Long có nhiều ưu điểm như:
     - Đơn vị có triển khai cho cán bộ, công chức thực hiện các quy định có liên quan về công tác THADS như: Luật THADS; Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP; Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 của Bộ trưởng BộTư pháp Quy định quy trình xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS; Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về việc ban hành Quy chế kiểm tra trong THADS và các văn bản khác có liên quan.
     - Về công tác nghiệp vụ thi hành án: đơn vị có quan tâm xác minh, giải quyết, phân loại và hồ sơ được sắp xếp, cập nhật đầy đủ đúng quy định. Kết quả giải quyết về việc đạt 43.45%, đạt 24,20% về tiền.
- Về công tác kế toán ngân sách: Đơn vị có ban hành quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý, sử dụng tài sản công để làm căn cứ thực hiện quản lý, kinh phí được giao và sử dụng tài sản công tại đơn vị. Đơn vị có thực hiện công khai dự toán ngân sách năm 2023 theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/06/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC. Về cơ bản, đơn vị đã thực hiện kiểm kê tài sản theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Theo báo cáo kiểm kê tài sản ngày 31/12/2022, trang thiết bị đảm bảo thiết bị để phục vụ công tác. Hồ sơ, chứng từ đơn vị cập nhật đầy đủ, sắp xếp gọn gàng theo thứ tự thời gian rất thuận tiện cho việc kiểm tra.Đồng thời, Đơn vị có đối chiếu với kho bạc tình hình sử dụng kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng, tiền gửi phí thi hành án để lại của đơn vị từ tháng 01/2023 đến tháng 4/2023.
     - Các mặt công tác khác như: Công tác tổ chức cán bộ, Văn phòng, Tự kiểm tra, Tiếp công dân, Tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong THADS đơn vị đều thực hiện khá tốt.
     Qua kiểm tra, bên cạnh những ưu điểm, đơn vị vẫn còn những hạn chế, thiếu sót, vi phạm về những nội dung, như: Công tác xác minh, giải quyết án chưa kịp thời, xử lý tài sản hộ chưa đảm bảo theo Điều 74, phân loại việc chưa điều kiện chưa đảm bảo. Công tác tự kiểm tra đơn vị có thực hiện tự kiểm tra nhưng chưa đúng quy trình kiểm tra ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đơn vị có thực hiện tuy nhiên vẫn còn thiếu theo quy trình, công tác giải quyết tố cáo áp dụng biểu mẫu chưa đúng quy định. Công tác phòng chống tham nhũng đơn vị chưa thực hiện tốt. Công tác văn phòng việc cập nhật kết quả thi hành trên phần mềm thụ lý THA và thống kê THADS chưa đầy đủ; Báo cáo phục vụ công tác kiểm tra chưa thể hiện rõ kết quả giải quyết, cũng như nguyên nhân những vụ việc đã có quyết định thi hành án nhưng chưa xử lý xong vật chứng. Đơn vị chưa thực hiện phân loại, sắp xếp vật chứng, tài sản theo loại đã có Bản án, Quyết định và vật chứng, tài sản chưa có Bản án. Quyết định riêng biệt theo quy định. Công tác kế toán nghiệp vụ THA về thu hồi chi phí tạm ứng cưỡng chế đơn vị thực hiện chưa tốt.
     Để khắc phục những hạn chế, thiếu sót vi phạm nêu trên, Trưởng Đoàn kiểm tra đề nghị lãnh đạo Chi cục THADS huyện Càng Long xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế nêu trên và thời gian tới đề nghị lãnh đạo Chi cục THADS huyện, thị xã và thành phố cần phải thực hiện các tốt các nhiệm vụ như sau:
     Một là, Chỉ đạo các Chấp hành viên khắc phục ngay tình trạng chậm xác minh, xác minh không đầy đủ điều kiện thi hành án. Bảo đảm mọi vụ, việc đều phải có sự tác nghiệp kịp thời, liên tục và đúng quy định của Chấp hành viên. Đối với các vụ việc THA phức tạp, khó khăn cần báo cáo Ban Chỉ đạo THADS để có sự chỉ đạo liên ngành, đảm bảo cho việc thi hành án đạt kết quả tốt.
     Hai là, Tăng cường chỉ đao Chấp hành viên triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Công văn số 68/CV-TA ngày 12/3/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc thống nhất áp dụng pháp luật; Công văn số 271/CTHADS ngày 24/3/2023 của Cục THADS tỉnh Trà Vinh về việc triển khai văn bản của Tòa án và chỉ đạo xử lý tài sản chung, tài sản hộ gia đình để thi hành án và đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận Hội nghị chuyên đề số 696/TB-CTHADS ngày 12/5/2023 của Cục THADS tỉnh.
     Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công chức làm công tác THADS; cần phải quan tâm, thực hiện tốt công tác tiếp công dân; thực hiện tốt việc lãnh đạo đơn vị tiếp công dân; nâng cao hiệu quả, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác tự kiểm tra và tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch; kịp thời chỉ đạo việc chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót, khắc phục vi phạm (nếu có), qua đó nắm bắt tình hình để quản lý, chỉ đạo, hạn chế đến mức thấp nhất việc thi hành án bị cơ quan có thẩm quyền kháng nghị, kiến nghị.
     Bốn là, Về công tác văn phòng cần phải chỉ đạo các Chấp hành viên thực hiện việc scan tài liệu hồ sơ THA và thường xuyên cập nhật kết quả THA lên phần mềm thụ lý thi hành án và thống kê THADS theo chỉ đạo của Cục và Tổng cục THADS; Tiếp tục tăng cường hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin và chế độ báo cáo. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, Hệ thống quản lý văn bản điều hành liên kết với trục liên thông văn bản quốc gia. Đồng thời, lãnh đạo đơn vị cần chỉ đạo Văn thư thực hiện mở sổ công văn đi trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành. Phân công công chức phụ trách nghiên cứu viết tin bài đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Cục. Các Chấp hành viên cần đẩy nhanh tiến độ xử lý tang tài vật đã có bản án và quyết định thi hành án; tiếp tục rà soát tang vật tồn đọng nhiều năm chưa xử lý xong.
     Năm là, Về công tác kế toán nghiệp vụ cần khắc phục hạn chế và tăng cường thu hồi các khoản kinh phí tạm ứng chi phí cưỡng chế.

 
   
      Trên cơ sở dự thảo kết luận và tiếp nhận những ý kiến giải trình của đơn vị, Đoàn kiểm tra sẽ ban hành kết luận chính thức bằng văn bản./.

 
Tin bài: Bé Ba – Chánh Văn phòng Cục THADS
 
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: