Sign In

Kế hoạch - Về việc Triển khai thực hiện công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 - 758/KH-TCTHADS ngày 15/3/2023 - Tổng cục Thi hành án dân sự

20/03/2023

Mục đích 
- Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông trong lĩnh vực thi hành án dân sự (THADS), theo dõi thi hành án hành chính (THAHC) nhằm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác và phản ánh những kết quả, đóng góp của Hệ thống THADS đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địa phương. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ pháp luật, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. 
Tạo chuyển biến về nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật, đưa công tác truyền thông về THADS, theo dõi THAHC đi vào chiều sâu, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin đối với công chức, người lao động trong toàn Hệ thống THADS. 
- Định hướng dư luận xã hội, tránh những thông tin một chiều, sai lệch gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, vị thế Hệ thống Thi hành án dân sự

Yêu cầu
- Bám sát đường lối, quan điểm chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định pháp luật về báo chí, truyền thông, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; phản ánh và truyền tải kết quả thực hiện Chương trình trọng tâm của Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác của Tổng cục THADS và các Cục THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 
- Đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ. Đối với từng nhiệm vụ trong Kế hoạch truyền thông cần xác định cụ thể các đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm của các đơn vị và thời gian thực hiện để đảm bảo chất lượng, tiến độ, kết quả thực hiện công việc. 
Phản ánh toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm về THADS, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023 trong toàn Hệ thống THADS.
File đính kèm

Các tin đã đưa ngày: