Sign In

Thông báo giờ làm việc mùa đông

10/10/2016

Thông báo giờ làm việc mùa đông

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bô Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 10 năm 2016 đến ngày 15 tháng 4 năm 2017 như sau: 
Buổi sáng:   Từ 7h30’ đến 12h00’
Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’
Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học,…trong tỉnh căn cứ Thông báo này để bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.
Thừa lệnh Uỷ ban nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.
Nguồn: Thông báo số 166/TB-UBND ngày 03/10/2016 của UBND tỉnh
Các tin đã đưa ngày: