Sign In

Thông báo giờ làm việc mùa đông

15/10/2018

Thực hiện Điều 104 Bộ luật Lao động năm 2012 của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định về thời giờ làm việc bình thường; Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bô Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi.Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc quy định giờ làm việc mùa Đông của các cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước cấp tỉnh, từ ngày 16 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 4 năm 2019 như sau:

Buổi sáng:   Từ 7h30’ đến 12h00’

Buổi chiều: Từ 13h00’ đến 16h30’

Các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện, trường học,…trong tỉnh căn cứ Thông báo này để bố trí thời gian làm việc hợp lý, đảm bảo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Nguồn: Thông báo số 164/TB-UBND
 ngày 08/10/2018 của UBND tỉnh

Các tin đã đưa ngày: