Sign In

V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

17/08/2022

V/v thông báo kết quả chấm phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển công chức Tổng cục Thi hành án dân sự và các cơ quan thi hành án dân sự năm 2021

 

https://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn/Attachments/186/TB%20ket%20qua%20cham%20phuc%20khao%20vong%202%20ky%20thi%20tuyen%20cong%20chuc%20THADS%202021.pdfhttps://thads.moj.gov.vn/noidung/thongbao/Lists/ThongBaoVeThiHanhAn/Attachments/186/TB%20ket%20qua%20cham%20phuc%20khao%20vong%202%20ky%20thi%20tuyen%20cong%20chuc%20THADS%202021.pdf
Các tin đã đưa ngày: