Sign In

Các cơ quan THADS tỉnh Vĩnh Phúc phát động phong trào thi đua

16/03/2021

          Nhằm thực hiện có hiệu quả Kế hoạch phát động phong trào thi đua của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Ủy ban nhân dân tỉnh, Kế hoạch công tác năm và Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021 của Cục THADS tỉnh, đồng thời tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn tinh thần đoàn kết, phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của mọi tập thể, cá nhân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-9/7/2021). Thực hiện chỉ đạo của Cục THADS tỉnh, 100% các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2021.
Thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm
          Năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid, với quyết tâm càng khó khăn thì càng phải thi đua, chủ đề “đoàn kết, kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm thi đua bứt phá hiệu quả, về đích sớm lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống THADS (19/7/1946-9/7/2021); 76 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2021)”, các Kế hoạch phát động phong trào thi đua của các đơn vị THADS trên địa bàn tỉnh đã đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ các phong trào thi đua, được thực hiện đồng bộ, thường xuyên gắn việc lãnh chỉ đạo điều hành bám sát nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng đơn vị. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua thường xuyên năm 2021 với các phong trào thi đua đột xuất, chuyên đề do Bộ Tư pháp. Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh, UBND trên địa bàn phát động.

          Các phong trào thi đua sẽ tập trung, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, hướng tới đạt được các chỉ tiêu như: Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tạo đột phá trong công tác THADS, THA hành chính đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu được Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, Cục THADS tỉnh giao năm 2021; ra quyết định đúng pháp luật đối với 100% bản án, quyết định của TAND đã có hiệu lực pháp luật; Chi cục trưởng định kỳ tiếp công dân theo quy định, tăng cường đối thoại trực tiếp, hạn chế khiếu nại tố cáo vượt cấp, kéo dài, thực hiện kịp thời phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp về công tác THADS, giải quyết xong trên 97% đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; ban hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch tự kiểm tra...
          Song song với đó, tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Cán bộ Tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”, “ cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025...
          Giải pháp đẩy mạnh các phong trào
          Để các phong trào thi đua tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, có hiệu quả, thực chất, đạt được thắng lợi, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh đã chủ động đưa ra các giải pháp đẩy mạnh các phong trào:
          Một là, tiếp tục quán triệt, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành về công tác Thi đua khen thưởng; duy trì và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật về thi đua, khen thưởng.
          Hai là, nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, phát huy tinh thần đoàn kết của cán bộ, công chức, người lao động tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện các phong trào thi đua do đơn vị phát động.
          Ba là, đổi mới nội dung, hình thức, phương thức tổ chức các phong trào thi đua; tích cực tham gia hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua do cơ quan cấp trên, UBND cùng cấp phát động; việc tổ chức các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; qua các phong trào thi đua lựa chọn các cá nhân, tập thể, có thành tích cao, điển hình để đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng kịp thời.
          Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra nhiều sự kiện lớn của cả Nước, cũng như của Ngành, là năm có nhiều khó khăn và thử thách do ảnh hưởng dịch bệnh Covid, thiên tai. Nhưng, với sự lãnh, chỉ đạo điều hành của Cục THADS tỉnh cùng với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, người lao động, các Cơ quan THADS tỉnh Vĩnh phúc sẽ phát huy tinh thần đại đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, góp phần tích cực vào thành tích chung của tỉnh Vĩnh Phúc.
Đỗ Hùng

Các tin đã đưa ngày: