Sign In

Quy định mới về mức thu phí thi hành án dân sự

11/01/2017

Ngày 10/11/2016 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 216/2016/TT-BTC Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thi hành án dân sự, thay thế Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính.
Theo đó, người được thi hành án khi nhận được tiền, tài sản theo bản án, quyết định của Tòa án, quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh; phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại phải nộp phí thi hành án dân sự theo quy định tại Thông tư này.
Mức phí phải nộp khi thi hành án dân sự của người được thi hành án như sau:
1. Số tiền, giá trị tài sản (GTTS) thực nhận từ trên hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định đến 5 tỷ đồng: 3% số tiền, GTTS thực nhận.
2. Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 5 tỷ đồng đến 7 tỷ đồng: 150 triệu đồng + 2% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 5 tỷ đồng.
3. Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 7 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng: 190 triệu đồng + 1% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 7 tỷ đồng.
4. Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 10 tỷ đồng đến 15 tỷ đồng: 220 triệu đồng + 0,5% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 10 tỷ đồng.
5. Số tiền, GTTS thực nhận từ trên 15 tỷ đồng: 245 triệu đồng + 0,01% của số tiền, GTTS thực nhận vượt quá 15 tỷ đồng.
Như vậy, mức phí THADS từ năm 2017 có nhiều sự thay đổi so với quy định tại Thông tư liên tịch số 144/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 22/9/2010 của Bộ Tài chính  quy định là 3% trên số tiền hoặc GTTS  thực nhận nhưng tối đa không vượt quá 200 triệu đồng/01 đơn yêu cầu thi hành án.
Cũng tại Thông tư, việc thu phí THADS đối với trường hợp người được thi hành án không được nhận toàn bộ số tiền thi hành án 01 lần thì thực hiện như sau:
1.Người được thi hành án nộp phí THADS thành nhiều lần nhưng phải đảm bảo tổng số phí bằng số phí phải nộp trong trường hợp nhận tiền một lần.
Ví dụ: Ông A được thi hành án tổng số tiền là 18 tỷ đồng và đã được nhận số tiền này trong 6 lần (lần thứ nhất nhận 3 tỷ đồng, lần thứ hai nhận 4 tỷ đồng, lần thứ ba nhận 4,5 tỷ đồng, lần thứ tư nhận 4 tỷ đồng, lần thứ năm nhận 1,5 tỷ đồng, lần thứ sáu nhận 1 tỷ đồng), số phí thi hành án dân sự phải nộp của từng lần được xác định như sau:
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ nhất là: 3% x 3 tỷ đồng = 90 triệu đồng.
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ hai là: (3% x 2 tỷ đồng) + (2% x 2 tỷ đồng) = 100 triệu đồng.
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ ba là: (1% x 3 tỷ đồng) + (0,5% x 1,5 tỷ đồng) = 37,5 triệu đồng.
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ tư là: (0,5% x 3,5 tỷ đồng) + (0,01% x 500 triệu đồng) = 17.550.000 đồng.
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ năm là: 0,01% x 1,5 tỷ đồng = 150.000 đồng.
- Số tiền phí thi hành án dân sự ông A phải nộp lần thứ sáu là: 0,01% x 1 tỷ đồng = 100.000 đồng.
Tổng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông A phải nộp trong trường hợp này là 245.300.000 đồng, bằng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông A phải nộp khi nhận một lần tính trên số tiền 18 tỷ đồng là 245 triệu đồng + (0.01% x 3 tỷ đồng) = 245.300.000 đồng.
2. Trường hợp số tiền nhận từng lần không vượt quá 02 lần mức lương cơ sở nhưng tổng số tiền nhận được lớn hơn 02 lần mức lương cơ sở thì vẫn thu phí THADS như nhận một lần.
Ví dụ: Ông B được thi hành án 5 triệu đồng nhưng ông B được nhận số tiền này trong 04 lần (lần 1 nhận 1 triệu đồng; lần 2 nhận 1 triệu đồng; lần 3 nhận 1 triệu đồng; lần 4 nhận 2 triệu đồng), số phí thi hành án dân sự mà ông B phải nộp được xác định như sau:
- Lần thứ nhất ông B nhận 1 triệu đồng thì ông B chưa phải nộp phí.
- Lần thứ hai ông B nhận 1 triệu đồng thì ông B chưa phải nộp phí.
- Lần thứ ba ông B nhận 1 triệu đồng thì số phí mà ông B phải nộp sau ba lần nhận tiền là: 3% x (1 triệu đồng + 1 triệu đồng + 1 triệu đồng) = 90.000 đồng.
- Lần thứ tư ông B nhận 2 triệu đồng thì số phí mà ông B phải nộp là: 3 % x 2 triệu đồng = 60.000 đồng.
Tổng số tiền phí thi hành án dân sự mà ông B phải nộp sau khi nhận số tiền 5 triệu đồng là 90.000 đồng + 60.000 đồng = 150.000 đồng, cũng bằng tổng số phí thi hành án dân sự trong trường hợp nhận tiền, tài sản 01 lần là 3% x 5 triệu đồng = 150.000 đồng.
Ngoài ra, Thông tư còn quy định trường hợp có sự nhầm lẫn về số phí phải nộp thì tổ chức thu phí có trách nhiệm tính toán lại và thực hiện hoàn trả số tiền thu thừa hoặc thu bổ sung số tiền còn thiếu và 8 trường hợp không phải chịu phí thi hành án dân sự (xem thêm Điều 6 Thông tư 216/2016/TT-BTC).
Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2017.

Hà Loan

Các tin đã đưa ngày: