Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thi hành án dân sự, Lãnh đạo Bộ Tư ...
Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 248/QĐ-TCTHADS ban ...
Ngày 03 tháng 5 năm 2019, Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 509/QĐ-TCTHADS ban ...
Ngày 20 tháng 3 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Quyết định số 465/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm ...
Thực hiện Quyết định số 249/QĐ-TCTHADS ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai ...
Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong Hệ thống thi hành án dân sự, tăng cường hỗ trợ người dân, doanh ...
Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vừa ký ban hành Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch ...