Sign In

Hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp

21/07/2015

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015, về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp.
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BẮC NINH
 
Số: 646/CV-CTHA
V/v hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
           Bắc Ninh, ngày  15  tháng  7  năm  2015


 
 
 
Kính gửi: Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã,
thành phố trực thuộc
  
         Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015, về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật THADS trong giai đoạn chuyển tiếp.
        Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc quán triệt đến toàn thể Chấp hành viên, Thẩm tra viên và công chức khác trong đơn vị thực hiện nghiêm túc Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự theo hướng dẫn tại Công văn trên.
        Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Cục thi hành án dân sự tỉnh để kịp thời có biện pháp giải quyết.
Nhận được Công văn này, yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện.
        (Gửi kèm: Công văn số 2423/BTP-TCTHADS ngày 07/7/2015 của Bộ Tư pháp).
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Thi hành án DS (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Trưởng các phòng CM thuộc cục (để t/h);
- Lưu VT, Phòng NV&TCTHA.
CỤC TRƯỞNG
 
 
(đã ký)
 
 
Nguyễn An Ly

Các tin đã đưa ngày: