Sign In

Thông báo số 294/TB-CTHADS ngày 13/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (13/05/2024)

Thông báo số 294/TB-CTHADS ngày 13/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định 

Thông báo số 970/TB-CCTHADS ngày 04/5/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Kim Huynh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (08/05/2024)

Thông báo số 970/TB-CCTHADS ngày 04/5/2024 về kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Thị Kim Huynh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 265/TB-CTHADS ngày 06/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (06/05/2024)

Thông báo số 265/TB-CTHADS ngày 06/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định

Thông báo số 256/TB-CTHADS ngày 02/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (02/05/2024)

Thông báo số 256/TB-CTHADS ngày 02/5/2024  về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định

Thông báo số 932/TB-CCTHADS ngày 26/4/2024 bán về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Tài và bà Nguyễn Thị Kim Huynh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (26/04/2024)

Thông báo số 932/TB-CCTHADS ngày 26/4/2024 bán về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Tài và bà Nguyễn Thị Kim Huynh) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thông báo số 665/TB-CCTHADS ngày 29/03/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (29/03/2024)

Thông báo số 665/TB-CCTHADS ngày 29/03/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 555/TB-CCTHADS ngày 20/03/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (21/03/2024)

Thông báo số 555/TB-CCTHADS ngày 20/03/2024 về việc đương sự thỏa thuận tổ chức thẩm định giá vụ Lê Văn Thiểu của Chấp hành viên CHi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 59/TB-CTHADS ngày 23/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (đối với tài sản tạm giữ tại Công ty cổ phần luyện cán thép Việt Mỹ; địa chỉ: Lô BI - 5 KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định) của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh (23/01/2024)

Thông báo số 59/TB-CTHADS ngày 23/01/2023 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (đối với tài sản tạm giữ tại Công ty cổ phần luyện cán thép Việt Mỹ; địa chỉ: Lô BI - 5 KCN Long Mỹ, xã Phước Mỹ, Quy Nhơn, Bình Định) của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh 

Thông báo 72/TB-THADS ngày 22/01/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (22/01/2024)

 Thông báo 72/TB-THADS ngày 22/01/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định

Thông báo 73/TB-THADS ngày 22/01/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (22/01/2024)

 Thông báo 73/TB-THADS ngày 22/01/2024 về kết quả thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
Các tin đã đưa ngày: