Sign In

CỤC THADS TỈNH: CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

Hoạt động của Cục

CỤC THADS TỈNH: CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

16/03/2020

          Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tư pháp tại Văn bản số 763/BTP-VP, ngày 07/3/2020 và Văn bản số 795/BTP-VP, ngày 09/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp tăng cường phòng chống dịch Covid-19....