Sign In

Thông báo số 1523/QĐ-CCTHADS ngày 21/6/2024 về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Minh Thành ở khu phố Phụng Du 2, Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (21/06/2024)

Thông báo số 1523/QĐ-CCTHADS ngày 21/6/2024 về việc lựa chon tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Minh Thành ở khu phố Phụng Du 2, Phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thông báo số 405/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (20/06/2024)

Thông báo số 405/TB-CTHADS ngày 20/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định 

Thông báo số 1494/TB-CCTHADSngày 19/06/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Nguyễn Minh, Lê Thị Hồng Nhung của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (19/06/2024)

Thông báo số 1494/TB-CCTHADSngày 19/06/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Nguyễn Minh, Lê Thị Hồng Nhung của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thông báo số 387/TB-CTHADS ngày 14/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (14/06/2024)

Thông báo số 387/TB-CTHADS ngày 14/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định

Thông báo số 371/TB-CTHADS ngày 12/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (12/06/2024)

Thông báo số 371/TB-CTHADS ngày 12/6/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định

Thông báo số 1337/TB-CCTHADSngày 4/06/2024 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Nguyễn Ngọc Sâm của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (04/06/2024)

Thông báo số 1337/TB-CCTHADSngày 4/06/2024 về việc kết quả lựa chọn tổ chức thẩm định giá vụ Nguyễn Ngọc Sâm của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 781/TB-CCTHADS ngày 31/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Hậu và Nguyễn Đường Anh Hoa) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (03/06/2024)

Thông báo số 781/TB-CCTHADS ngày 31/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá (vụ Nguyễn Hữu Hậu và Nguyễn Đường Anh Hoa) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 1265/TB-CCTHADS ngày 29/05/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (29/05/2024)

Thông báo số 1265/TB-CCTHADS ngày 29/05/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá của Chấp hành viên Chi cục THADS thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Thông báo số 747/TB-CCTHADS ngày 24/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (vụ Hồ Xuân Hải) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (24/05/2024)

Thông báo số 747/TB-CCTHADS ngày 24/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản (vụ Hồ Xuân Hải) của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

Thông báo số 294/TB-CTHADS ngày 13/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định (13/05/2024)

Thông báo số 294/TB-CTHADS ngày 13/5/2024 về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản của Chấp hành viên Cục THADS tỉnh Bình Định 
Các tin đã đưa ngày: