Sign In

Công văn số 887/TCTHADS-VP ngày 25/3/2016 của Tổng cục Thi hành án dân sự (28/03/2016)

Về việc hướng dẫn xét, đề nghị tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tư pháp" năm 2016 và các biểu mẫu đính kèm.

Thông tư 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp (10/03/2016)

Quy định quy trình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự

Công văn số 193/CTHADS ngày 22/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (23/02/2016)

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự

Giấy triệu tập số 188/GTT-CTHADS ngày 19/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (23/02/2016)

Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thi hành án dân sự năm 2016

Công văn số 190/CTHADS-VP ngày 19/02/2016 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương (22/02/2016)

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong thi hành án dân sự (Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/3/2016).

Số 01/CTPH-BHXH-CTHADS (30/09/2015)

Chương trình phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trong công tác thi hành án dân sự
Các tin đã đưa ngày: