Sign In

Thông tư 78/2020/TT-BTC ngày 14/08/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự (20/10/2020)

Thông tư này quy định chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, báo cáo nghiệp vụ thi hành án dân sự và các nội dung khác có liên quan áp dụng cho các đơn vị quy định tại Điều 2 Thông tư này để hạch toán kế toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến thi hành án dân sự, bao gồm: 1. Tiền, tài sản phát sinh trong quá trình thi hành án theo từng quyết định thi hành án; 2. Tình hình quản lý tiền, tài sản, vật chứng; 3. Tình hình thanh toán trong nội bộ và bên ngoài của các cơ quan Thi hành án dân sự và các hoạt động khác giao cho kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự thực hiện theo quy định.
           Thông tư này có hiệu lực và áp dụng từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 cho kỳ kế toán mới đối với kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự, thay thế Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17/06/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự.


 

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Kế hoạch số 834/KH-CTHADS ngày 26/5/2017 (26/05/2017)

Triển khai hoạt động hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án và cơ chế một cửa tại các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh Bình Dương
Các tin đã đưa ngày: