Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

27/07/2015

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BÌNH PHƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM TRA CÔNG TÁC TIẾP DÂN, GIẢI QUYẾT  KHIẾU NẠI, TỐ CÁO TẠI CÁC CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN, THỊ  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Nhằm phát huy những mặt tích cực; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị trên địa bàn tỉnh, ngày 02 tháng 7 năm  2015, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 104/QĐ-CTHA về việc kiểm tra công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh, Bù Đăng, Bù Gia Mập, Hớn Quản và thị xã Phước Long. Thời điểm lấy số liệu kiểm tra từ ngày 01/10/2014 đến hết ngày 30/6/2015. 
Trưởng Đoàn kiểm tra là đồng chí Trần Văn Hòa – Phó cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra trong 5 ngày làm việc, cụ thể:
- Ngày 09/7/2015: Kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Phước Long;
- Ngày 14/7/2015: Kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh;
- Ngày 16/7/2015: Kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng;
- Ngày 21/7/2015: Kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập;
- Ngày 23/7/2015: Kiểm tra Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản.
Trong suốt quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã đảm bảo kiểm tra đầy đủ, chính xác, khách quan, đạt hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến các mặt công tác khác của đơn vị được kiểm tra. Sau 05 ngày làm việc tích cực,  hiệu quả, cùng sự chuẩn bị chu đáo và phối hợp nhiệt tình của các đơn vị được kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả cụ thể như sau:
*Ưu điểm:
 - Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Chi cục thực hiện như Bù Đăng, Lộc Ninh;
- Công tác tiếp dân: Hầu hết các Chi cục được kiểm tra đều đã bố trí Phòng tiếp công dân riêng, phân công cán bộ phụ trách việc tiếp công dân, lãnh đạo đã trực tiếp dân đúng theo quy định của pháp luật. Các đơn vị đều mở sổ theo dõi việc tiếp công dân, ghi chép sạch đẹp, rõ ràng, đầy đủ. Một số Chi cục đã ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân;
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/6/2015 tại các Chi cục Thi hành án dân sự được kiểm tra rất ít, có những đơn vị không có như: Phước Long, Bù Đăng, Bù Gia Mập. Những đơn khiếu nại, tố cáo đã được thụ lý, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục luật định. Các Chi cục đều lập sổ theo dõi việc nhận đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự đúng theo biểu mẫu của Thông tư 22/2011/TT-BTP ngày 02 tháng 12 năm 2011. Việc thực hiện kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo (Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận tố cáo) đã được thực hiện tốt. Hầu hết các đơn vị đều thực hiện đúng quy định về chế độ báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 *Hạn chế:
 - Chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số Chi cục chưa được thực hiện như: Phước Long, Bù Gia Mập, Hớn Quản;
- Công tác tiếp dân: Hầu hết các Chi cục lập sổ theo dõi việc tiếp dân chưa đúng biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính Phủ (trừ Chi cục Thi hành dân sự huyện Hớn Quản);  Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập chưa bố trí được Phòng tiếp công dân riêng do điều kiện về cơ sở vật chất còn hạn chế (trụ sở thuê, phòng làm việc vừa nhỏ, vừa thiếu); một số Chi cục chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân như: Lộc Ninh, Bù Gia Mập;
- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bù Đăng chưa thực hiện việc báo cáo đúng theo quy định.

 

 
Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra có văn bản báo cáo với lãnh đạo Cục và ban hành Kết luận kiểm tra. Trong Kết luận, Đoàn kiểm tra đã chỉ rõ những ưu, khuyết điểm trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của từng Chi cục được kiểm tra. Đoàn kiểm tra yêu cầu các Chi cục phát huy những mặt tích cực; bổ sung, hoàn thiện những thiếu sót, hạn chế để công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng đạt hiệu quả cao. Đồng thời, Đoàn kiểm tra kiến nghị lãnh đạo Cục mở lớp bồi dưỡng về kiến thức, kinh nghiệm tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tại các Chi cục Thi hành án dân sự huyện, thị. Đoàn yêu cầu các Chi cục Thi hành án dân sự chưa thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quyền lợi, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác này. Các Chi cục chưa ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân cần khẩn trương ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân; lập sổ theo dõi việc tiếp dân đúng theo biểu mẫu quy định tại Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính Phủ; thực hiện đúng chế độ báo cáo về công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định./.
 
                                                                                      Vũ Thị Phượng
 
 

Các tin đã đưa ngày: