Sign In

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022

04/05/2022

Hội nghị tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 13/KH-CTHADS ngày 25/3/2022 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận về tập huấn chuyên đề về công tác thi hành án dân sự năm 2022, ngày 29/4/2022, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn chuyên đề về công tác Thi hành án dân sự năm 2022. Tham dự tập huấn gồm Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký Thi hành án và Văn thư của Cục và các Chi cục THADS trực thuộc.
Buổi sáng, đại diện Lãnh đạo Phòng Nhiệp vụ và tổ chức thi hành án quán triệt, triển khai về những nội dung quan trọng của Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án (được ban hành theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25/12/2020 của Tổng cục THADS), Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2022).
                                                                                                             
Và đại diện Lãnh đạo Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo triển khai một số nội dung quan trọng liên quan đến công tác kiểm tra, tự kiểm tra và công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Tại buổi tập huấn các ý kiến trao đổi, thảo luận tập trung vào những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn công tác và đã được Lãnh đạo Cục và lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục giải đáp, trao đổi lại những ý kiến phát biểu.
Buổi chiều, các Chi cục trưởng, Chuyên viên (hoặc Chấp hành viên, Thư ký) và Văn thư của Chi cục THADS trực thuộc được Văn phòng hướng dẫn cách sử dụng Phần mềm Quản lý văn bản điều hành.
                                                                                                                            
Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự./.
Thanh Tường

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: