Sign In

CẦN THỰC HIỆN ĐỒNG LOẠT NHIỀU GIẢI PHÁP VÀ HẠ QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020

27/02/2020

* Đánh giá tình hình chung:
Ngày 27/12/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 1484/QĐ-TCTHADS giao chỉ tiêu, nhiệm vụ theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2020 trong đó có đơn vị Cục THADS TP Cần Thơ. Ngày 31/12/2019, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ban hành Quyết định số 1520/QĐ-TCTHADS phê duyệt kế hoạch năm 2020 của cục THADS TP Cần Thơ, đặc biệt chỉ tiêu về việc, về tiền của năm 2020 tăng cao hơn so với chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, cụ thể chỉ tiêu về việc tăng 7% - 80%, chỉ tiêu về tiền tăng 5% - 38%, cùng nhiều chỉ tiêu khác cần được đảm bảo hoàn thành. Bên cạnh đó, có rất nhiều thay đổi về thể chế đối với hệ thống THADS như: tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc Hội thì “…Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao,… thống nhất thời điểm thống kê số liệu năm công tác từ ngày 01 tháng 10 năm trước đến hết ngày 30 tháng 9 năm sau hoàn thiện báo cáo công tác năm trình Quốc hội” như vậy, quy định này đã thay đổi thời điểm thống kê số liệu năm công tác của Tòa án và Viện kiểm sát và sẽ trùng với  thời điểm thống kê số liệu năm công tác của của cơ quan THADS dẫn đến thời điểm tháng 8, tháng 9 năm 2020 cơ quan THADS sẽ có rất nhiều áp lực; về biên chế cũng sẽ giảm theo tinh thần chung của công cuộc cải cách hành chính, cải cách tiền lương của Chính phủ; kể từ ngày 10/12/2019 số tiền phí thu - nộp - sử dụng… cũng có một ít thay đổi theo Thông tư số 74/2019/TT-BTC ngày 24/10/2019; việc thay đổi về phương thức thống kê cũng có nhiều chuyển biến theo tinh thần Thông tư số 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019; trong khi đó việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP vẫn chưa được ban hành, năm 2020 còn là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và tiến hành đại hội đảng các cấp…
Về tình hình kinh tế - xã hội đang có nhiều thay đổi theo chiều hướng thiếu tích cực, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng, bệnh dịch xuất hiện dẫn đến xuất hiện một số rào cản trong trao đổi, mua bán hàng hóa, cuộc sống người dân, thu nhập có phần bị ảnh hưởng dẫn đến khó khăn trong thi hành án đối với một số án chủ động, sức mua trong thị trường bất động sản có thể giảm có thể làm ảnh hưởng đến các loại án về giá trị thi hành lớn, tình hình án trên địa bàn TP Cần Thơ trong 4, 5 tháng đầu năm 2020 cũng có dấu hiệu tăng cả về việc lẫn về tiền so với cùng kỳ năm 2019 và tỷ lệ thi hành xong không thấy tính khả quan… đã gây rất nhiều khó khăn trong công tác, chính vì vậy cả hệ thống THADS TP Cần Thơ cần tiếp tục bàn giải pháp và kịp thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, khả thi để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 do Tổng cục THADS giao.
* Cần quan tâm thực hiện đồng bộ các giải pháp:
Tiếp tục quán triệt cho toàn thể công chức, người lao động THADS thành phố đầy đủ nội dung Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác Thi hành án dân sự, Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 06/6/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với công tác thi hành án dân sự, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đặc biệt là trong hoạt động thi hành án dân sự, các chuẩn mực đạo đức của ngành tư pháp; kịp thơi triền khai Nghị  định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngay sau khi được ban hành; tiếp tục tổ chức tập huấn nghiệp vụ tổ chức thi hánh án và lĩnh vực tài chính kế toán và báo cáo thống kê; quan tâm công tác kiểm tra, tự kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân; tổ chức thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp liên ngành trong công tác THADS, như với Tài nguyên Môi trường, Toà án, Viện kiểm sát, Công an (tổ chức tổng kết Quy chế phối hợp số 14 theo yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục), Ngân hàng… tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác THADS trên địa bàn; chấn chỉnh công tác báo cáo, thống kê, kiểm tra sắp xếp kho tang vật, công tác quản lý tài chính; thực hiện tốt việc hỗ trợ trực tuyến yêu cầu thi hành án, cơ chế một cửa đối với một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực THADS; các chấp hành viên cần xây dựng kế hoạch thực hiện nghiệp vụ, có giải pháp đối với từng hồ sơ, từng vụ việc; tham mưu họp Ban Chỉ đạo THADS các cấp, họp liên nghành, xin ý kiến Tổng cục THADS, họp Hội đồng chấp hành viên… để giải quyết những việc có khó khăn, vướng mắc thực hiện tốt dịch vụ bưu chính công ích trong thi hành án dân sự, phát động và tự giác thực hiện các phong trào thi đua để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh các phong trào đoàn thể, quan tâm đời sống vật chất - tinh thần của công chức, người lao động… đặc biệt hơn hết là chấn chỉnh tác phong làm việc, tăng cường trách nhiệm công vụ và động viên việc tự học nhằm trau dồi nghiệp vụ của từng cá nhân công chức, người lao động và các kiến thức bổ trợ tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm, cuối năm chạy chỉ tiêu,…
Tóm lại, nhiệm vụ năm 2020 đối với ngành THADS TP Cần Thơ là vô cùng khó khăn và có thể không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục THADS giao, nó xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, nhưng nếu cả ngành cùng có sự đoàn kết, gắn bó, cùng hạ quyết tâm cao và thực hiện ngay từ những tháng đầu năm 2020 thì có thể vượt qua được những khó khăn, thách thức đó, muốn vậy cả hệ thống THADS TP Cần Thơ cần tiếp tục bàn giải pháp và kịp thời thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cùng quyết tâm cao đối với từng đơn vị (từng chi cục, văn phòng, các phòng chuyên môn) và đoàn kết nội bộ thì mới có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 do Tổng cục THADS giao.


Theo ThS. Nguyễn Duy Quốc

Các tin đã đưa ngày: