Sign In

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

08/05/2020

Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2020

Ngày 07/5/2020, Cục Thi hành án dân sự tỉnh (CTHADS) tổ chức Hội nghị sơ kế công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính 06 tháng đầu năm 2020. Thành phần tham dự: Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc. Đồng chí Bùi Đăng Thủy - Bí thư Đảng ủy Cục, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chủ trì Hội nghị.


Tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Thủy, Bí thư Đảng ủy Cục - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đánh giá kết quả công tác của các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2020, cụ thể:
- Về việc: Tổng số thụ lý là 13.194 việc, trong đó: số năm trước chuyển sang là 4.760 việc; thụ lý mới là 8.434 việc. Số việc uỷ thác là 81 việc. Tổng số phải thi hành là 13.113 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 11.021 việc (chiếm tỷ lệ 84,05%); Số chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 1.955 việc (chiếm tỷ lệ 14,91%).
Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong là 7.092 việc, đạt tỷ lệ 64,35%, (so với chỉ tiêu được giao về việc còn thiếu 15,65%). Số việc chuyển kỳ sau là 6.021 việc. Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về việc đạt cao như: Cục (84,33%), Ea Súp (83,52%), Krông Năng (70,78%), Ea H’Leo (70,59%).
- Về tiền: Tổng số thụ lý là 1.440.498.284.000 đồng, trong đó: năm trước chuyển sang là 882.934.144.000 đồng; thụ lý mới 557.564.140 đồng. Số tiền uỷ thác là 23.965.098.000 đồng. Tổng số phải thi hành là 1.416.519.886.000 đồng, trong đó:  có điều kiện là 836.878.202.000 đồng (chiếm tỷ lệ 59,08%); chưa có điều kiện thi hành (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 518.670.317.000 đồng (chiếm tỷ lệ 36,62%).
Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 151.448.606.000 đồng, đạt tỷ lệ 18,10% (so với chỉ tiêu được giao về tiền còn thiếu 19,90%). Số tiền chuyển kỳ sau là 1.265.071.280.000 đồng. Một số đơn vị có kết quả thi hành án xong về tiền đạt tương đối cao như: Ea Súp (45,69%), Lắk (35,42%), Cục (29,88%), M’Đrắk  (28,64%).
Kết quả thi hành án của toàn Hệ thống THADS tỉnh so với chỉ tiêu Tổng cục Thi hành án dân sự giao, tỷ lệ đạt được về việc là khả quan, tuy nhiên kết quả đạt được về tiền chưa cao.
Toàn hệ thống THADS tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ. Trong 6 tháng đầu năm, tổng số việc theo dõi án hành chính là 29 việc (năm trước chuyển sang là 23 việc, thụ lý mới là 06 việc). Kết quả: số việc cơ quan Thi hành án dân sự làm việc với người phải thi hành án là 15 việc; có văn bản kiến nghị xử lý do không chấp hành án là 17 việc; số việc đã thi hành xong là 03 việc, đạt tỷ lệ 10,34%; số việc chưa thi hành xong là 26 việc.
Trong số 29 việc thi hành án hành chính thuộc thẩm quyền theo dõi, các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu người phải thi hành án nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ của mình theo nội dung bản án hoặc có văn bản kiến nghị người đứng đầu cơ quan cấp trên trực tiếp của người phải thi hành án kiểm tra đôn đốc người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ của mình. Đồng thời, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã đăng tải kịp thời thông tin về việc không chấp hành án hành chính đối với 11 trường hợp lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Bên cạnh những ưu điểm đã đạt được, đồng chí Bùi Đăng Thủy đã phân tích, đánh giá chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành án dân sự trong tỉnh để từ đó có giải pháp, biện pháp khắc phục và đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp công tác cho 6 tháng cuối năm 2020.
 
   

Hội nghị đã tập trung thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao kết quả, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, đôn đốc, theo dõi thi hành án hành chính, nhất là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu tháng 02 năm 2020 đến nay đã làm cho thời gian tổ chức thi hành án bị gián đoạn và ảnh hưởng lớn đến điều kiện tác nghiệp của Chấp hành viên làm ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh.

 

Đồng chí Bùi Đăng Thủy yêu cầu những đơn vị còn nhiều tồn tại, hạn chế và có kết quả thi hành xong về việc, về tiền đạt tỷ lệ thấp phải giải trình nguyên nhân và đưa ra các giải pháp thực hiện để 6 tháng cuối năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Tổng Cục và Cục Thi hành án dân sự tỉnh giao.
Đồng chí Cục trưởng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục Thi hành án dân sự trực thuộc phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong tổ chức thi hành án, thực hiện có hiệu quả các phần mềm về thi hành án dân sự; thực hiện việc báo cáo thống kê kết quả thi hành án chính xác theo Thông tư 06/2019/TT-BTP ngày 21/11/2019 của Bộ Tư pháp; Thực hiện tốt Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự; tăng cường kỷ cương, kỷ luật thực thi công vụ, nhất là thời gian làm việc, tính thứ bậc trong cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động thi hành án dân sự; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách Tư pháp, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và công tác chuyên môn, nghiệp vụ; chú trọng và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, kế toán và kế toán nghiệp vụ thi hành án. Chú trọng công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án phải nghiêm túc, kịp thời, đúng pháp luật với trách nhiệm cao. Tăng cường quản lý, bảo vệ trụ sở, kho vật chứng tuyệt đối không để xảy ra cháy nổ, đề cao quản lý tài sản công, nhất là sử dụng xe ô tô công của các đơn vị phải đúng quy định, nghiêm cấm việc sử dụng xe công vào việc cá nhân.
Đồng thời, đồng chí Cục trưởng cũng yêu cầu đội ngũ Chấp hành viên và công chức làm công tác thi hành án toàn Hệ thống chú trọng tuân thủ nghiêm trình tự tổ chức thi hành án; tăng cường kiểm soát chặt chẽ quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá và hoạt động của các tổ chức này trong việc thẩm định giá, bán đấu giá tài sản để thi hành án; kiểm tra kỹ chứng thư thẩm định giá tài sản, các tài sản có đặc điểm đặc định, thực trạng tài sản thẩm định, nhất là tài sản bán đấu giá là bất động sản thuộc diện quy hoạch. Thường xuyên kiểm soát quá trình thông báo bán đấu giá tài sản, quá trình tổ chức bán đấu giá tài sản của tổ chức bán đấu giá đảm bảo đúng qui định của pháp luật, không để cho cá nhân, tổ chức bán đấu giá tài sản thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá trong quá trình tổ chức đấu giá tài sản thi hành án.
Yêu cầu toàn thể công chức và người lao động trong toàn Hệ thống thi hành án dân sự tỉnh phải chấp hành nghiêm túc Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS và của UBND tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19.
Tập trung và quyết liệt trong tổ chức thi hành án, thi hành dứt điểm những vụ việc có điều kiện thi hành, nhất là những vụ án lớn, án trọng điểm, những vụ việc có liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng, án tham nhũng, kinh tế và thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, nhằm tăng mạnh số tiền thực thu, phấn đấu đến hết ngày 30/9/2020, toàn Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh hoàn thành, đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ do Tổng cục Thi hành án dân sự giao trong năm 2020 đảm bảo hiệu quả và bền vững.
 
Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: