Sign In

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật theo Nghị quyết số 96.2019.QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023 và kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023

28/11/2023

Hải Dương: Ban Pháp chế HĐND tỉnh giám sát về tình hình chấp hành pháp luật theo Nghị quyết số 96.2019.QH14 ngày 27.11.2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2023 và kết quả công tác Thi hành án dân sự, hành chính năm 2023
Thực hiện Quyết định số 97/QĐ-BPC và Kế hoạch số 98/KHGSCĐ-BPC ngày 20/10/2023 của Ban Pháp chế- HĐND tỉnh Hải Dương giám sát về tình hình chấp hành pháp luật theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2023 và công tác thi hành án dân sự năm 2023 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương. Chiều ngày 24/11/2023, Đoàn Giám sát đã thực hiện giám sát tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hải Dương, đồng chí Nguyễn Khắc Toản- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Bùi Học Anh- Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát. Tham gia Đoàn giám sát có các đồng chí đại diện lãnh đạo: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội & HĐND tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, đại diện các cơ quan: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và các đồng chí là thành viên Ban Pháp chế. Về phía Cục THADS tỉnh có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng và kế toán cơ quan Cục THADS tỉnh.
Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2023: Trong nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh trên cả nước đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt đại dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến hết sức phức tạp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã tác động không nhỏ đến hoạt động đôn đốc, xác minh, tổ chức thi hành án của các cơ quan THADS tỉnh Hải Dương, ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; công việc ngày càng nhiều, số việc, số tiền phải thi hành năm sau cao hơn năm trước. Song Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS. Ngay sau khi Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội được ban hành,  Cục THADS tỉnh Hải Dương đã chủ động quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại các đơn vị thuộc Cục và Chi cục THADS các huyện, thành phố, thị xã trên toàn tỉnh. Hằng năm, Cục THADS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, ban hành văn bản trong lĩnh vực THADS: Các Chỉ thị  của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2020-2023; Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Kế hoạch số 3560/KH-UBND ngày 25/9/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự đối với các bản án, quyết định kinh doanh, thương mại giai đoạn 2023- 2028”. Cục THADS tỉnh thực hiện tốt công tác truyền thông báo chí, như: Báo Hải Dương, Báo Pháp luật Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Hải Dương, thường xuyên phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh xây dựng Bản tin: “Góc nhìn Nội chính”, góp phần tuyên truyền pháp luật về THADS, vai trò và những đóng góp của các cơ quan THADS, những khó khăn, vướng mắc trong thể chế và thực tiễn, qua đó, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của dư luận xã hội và nhân dân đối với hoạt động THADS trên địa bàn.
Kết quả thi hành án: Năm 2020: về việc đạt tỉ lệ 83,43%, so với chỉ tiêu Tổng cục giao vượt 2,93%; về tiền đạt tỉ lệ 48.56%, vượt 10,56% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.  Năm 2021: về việc đạt tỉ lệ 83.99%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao 1,49%, về tiền đạt tỉ lệ 44.26%, vượt chỉ tiêu của Tổng cục giao là 4,16%.  Năm 2022 về việc: tỷ lệ đạt tỉ lệ 84.26%, vượt 1,76 % so với chỉ tiêu của Tổng cục giao, về tiền đạt tỉ lệ 17.31%, còn thiếu 23,79% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao.  Năm 2023 về việc đạt tỉ lệ 84,41%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 1,81%, về tiền đạt tỉ lệ 56,47%, vượt chỉ tiêu Tổng cục giao là 10,87%.
Báo cáo kết qủa thi hành án năm 2023 cho thấy: Trong bối cảnh công việc ngày càng nhiều, lượng việc, tiền thụ lý phải giải quyết tăng đột biến (việc tăng 19,27%; tiền tăng 147,46%), đặc biệt số tiền thụ lý mới tăng đến 231,2%, tính chất ngày càng phức tạp, nhiều vụ việc có số tiền phải thi hành rất lớn, đương sự ở nhiều địa bàn khác nhau, nhiều đương sự lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo gây khó khăn cho hoạt động THADS, nhiều vụ việc thi hành án liên quan đến giao đất, chia thừa kế phải tổ chức cưỡng chế... Song Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo Chi cục THADS trực thuộc đã tích cực, chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp để chỉ đạo các đơn vị thi hành án trong toàn tỉnh tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS, hành chính năm 2023; xây dựng báo cáo tổng kết Luật THADS, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác THADS đảm bảo chất lượng, tiến độ; phân loại việc, tiền có điều kiện đạt tỷ lệ cao; Công tác thụ lý giải quyết các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế - tham nhũng, thu hồi các khoản nợ của tổ chức tín dụng có nhiều chuyển biến tích cực; Công tác hướng dẫn, kiểm tra ngày càng hiệu quả; Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc trong toàn ngành; cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh tiếp tục được quan tâm; Công tác phối hợp liên ngành, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông về hoạt động thi hành án dân sự; kỷ cương, kỷ luật hành chính được siết chặt và tăng cường hơn từ Cục đến các Chi cục. Toàn Ngành hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2023.
Bên cạnh những kết qảu đạt được, Ngành Thi hành án tỉnh Hải Dương còn một số tồn tại, hạn chế: Năm 2022 không hoàn thành chỉ tiêu về tiền, hàng năm vẫn còn số ít Chi cục THADS cấp huyện, Chấp hành viên không hoàn thành chỉ tiêu về việc hoặc về tiền được giao, từ đó ảnh hưởng đến kết quả chung của toàn Ngành. Việc chỉ đạo và tổ chức thi hành một số vụ việc thi hành khó khăn, phức tạp,  vụ việc có khiếu nại, tố cáo, vụ việc liên quan đến xử lý tài sản kê biên, vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng còn chậm và chưa thực sự quyết liệt;  Một số công chức, trong đó có công chức lãnh đạo, quản lý chưa thật sự quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ...
Sau khi nghe các ý kiến tham gia của đại diện các ngành và ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát nêu rõ: Mặc dù trong nửa đầu nhiệm kỳ (2020-2023) tình hình bệnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp lây lan trên diện rộng cả nước, ảnh hưởng rất lớn đến sự pháy triển kinh tế xã hội trên toàn quốc trong đó có Hải Dương, ảnh hưởng đến công tác thi hành án, trong khi lượng việc, tiền thụ lý năm sau sau cao hơn năm, tính chất vụ việc ngày càng phức tạp; biên chế ngày càng bị cắt giảm, song các cơ quan Thi hành án trong tỉnh đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cac đại biểu cũng đề nghị Lãnh đạo Cục Thi hành án tỉnh Hải Dương báo cáo, giải trình một số nội dung, như việc phối hợp của Cơ quan Thi hành án với các cơ quan liên quan, công tác thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng...Lãnh đạo đạo Cục Thi hành án đã báo cáo, trao đổi, thông tin liên quan đến hoạt động của các cơ quan Thi hành án, cũng như những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Trưởng Ban Pháp chế chế HĐND tỉnh đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao về công tác triển khai, thực hiện và kết quả đạt được chấp hành pháp luật theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2020-2023 và công tác thi hành án dân sự năm 2023, đồng thời chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS, hành chính, ghi nhận những kiến nghị đề xuất của Cục THADS tỉnh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị lãnh đạo Cục THADS tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt trong giai đoạn 2020-2023 và năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Hải Dương và sự phối hợp của các cấp, các ngành để xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.
                                                                         
                                                                                    Văn phòng Cục THADS tỉnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: