Sign In

Thông báo Kết luận giao ban 9 tháng đầu năm 2015 của Quyền Cục trưởng Cục THADS thành phố Hải Phòng

23/07/2015

 Ngày 17/7/2015, Cục Thi hành án dân sự thành phố tổ chức Hội nghị giao ban để đánh giá kết quả công tác thi hành án 9 tháng năm 2015, triển khai nhiệm vụ các tháng tiếp theo và kỷ niệm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Đồng chí Trần Hồng Quang, Quyền cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố chủ trì hội nghị; cùng dự có các đồng chí Lãnh đạo Cục, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, cán bộ tổng hợp và các Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện.
Sau khi nghe đồng chí Chánh Văn phòng Cục báo cáo tóm tắt kết quả công tác thi hành án dân sự 9 tháng năm 2015, báo cáo của các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ý kiến tham gia của các phòng chuyên môn và Lãnh đạo Cục, đồng chí Quyền cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố kết luận như sau:
  1. Kết quả thi hành án:
9 tháng năm công tác 2015, các cơ quan thi hành án dân sự thành phố tổ chức thi hành 14.618 việc với tổng số tiền 3.590.466.595.000đ, trong đó số việc có điều kiện thi hành 8.371 việc (chiếm 57,3% tổng số việc thụ lý), số tiền có điều kiện 3.068.833.084.000 đồng (chiếm 85% tổng số tiền thụ lý); đã giải quyết xong 4.980 việc, số tiền 1.038.207.182.000 đồng (đạt 59,4% về việc, 34% về tiền). Kết quả nói trên cho thấy đã có sự chuyển biến tích cực trong việc tổ chức thi hành án của các Chi cục, nhất là sau khi triển khai đợt thi hành án cao điểm, đáng chú ý là tỷ lệ giải quyết xong về việc cao hơn 4,4%, số tiền thi hành xong cao gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2014. Các Chi cục đã xây dựng và bước đầu thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức đợt thi hành án cao điểm, đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyển địa phương và Ban Chỉ đạo thi hành án ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp phối hợp với cơ quan thi hành án thực hiện đợt cao điểm, đồng thời xây dựng được những nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp cụ thể để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục giao. Một số đơn vị hoàn thành tốt cả hai chỉ tiêu về việc và tiền: Vĩnh Bảo (85% về việc, 73% về tiền), Dương Kinh (74% về việc, 78% về tiền), An Dương (74% về việc, 53% về tiền). Cục trưởng Cục Thi hành dân sự thành phố đã quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 01 tập thể (Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thủy nguyên), 4 cá nhân (đ/c Trần Minh Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Vĩnh Bảo; đ/c Bùi Thị Mai, Phó chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Kiến An; đ/c Vũ Thế Khương, chấp hành viên Chi cục THADS quận Lê Chân; đ/c Đinh Thị Quyên, chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thủy Nguyên) đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức thi hành án và tham gia Hội thi văn nghệ Khu vực đồng bằng Bắc bộ; biểu dương các đ/c Đàm Xuân Thủy, đ/c Nguyễn Thị Xuân Hoa - chấp hành viên Chi cục THADS huyện Thủy nguyên, đ/c Nguyễn Công Tưởng - chấp hành viên Chi cục THADS quận Hồng Bàng đã có thành tích trong giải quyết thi hành án.
Tuy nhiên so với yêu cầu nhiệm vụ thì kết quả thi hành án 09 tháng năm 2015 của toàn thành phố vẫn đạt thấp; chưa có sự đột phá, so với chỉ tiêu Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự giao thì kết quả nói trên vẫn còn khoảng cách khá xa, nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2015. Một số đơn vị kết quả thi hành án thấp: An Lão (18% về tiền), Đồ Sơn (50% về việc, 8% về tiền), Hải An (12% về tiền), Hồng Bàng (61% về việc, 19% về tiền), Ngô Quyền (58% về việc, 35% về tiền), Thủy Nguyên (35% về việc, 27% về tiền).
Bên cạnh các nguyên nhân khách quan, thì nguyên nhân chủ quan là chủ yếu, trong đó công tác chỉ đạo tổ chức thi hành án dân sự của một số đơn vị, nhất là những đơn vị có lượng án lớn chưa đạt hiệu quả cao, chưa thực sự quyết liệt kịp thời. Việc xét miễn, giảm thi hành án chưa được quan tâm. Một số đồng chí lãnh đạo Chi cục chưa phát huy hiệu quả vai trò người đứng đầu, công tác giáo dục chính trị tư tưởng còn hạn chế. Công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự chưa phát huy cao hiệu lực. Việc lãnh đạo và chỉ đạo các cơ quan thi hành án dân sự của Cục Thi hành án dân sự thành phố chưa thể hiện tính quyết liệt, nhất quán, đồng bộ. Công tác đôn đốc thi hành án, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở chưa theo kịp với yêu cầu. Một bộ phận cán bộ, chấp hành viên tinh thần trách nhiệm chưa cao, chưa tích cực tổ chức thi hành án.
2. Về một số nhiệm vụ trọng tâm triển khai trong thời gian tới:
2.1. Cục và Chi cục Thi hành án dân sự, đặc biệt là các Chấp hành viên cần phải xác định, thời gian từ nay đến hết 30/9/2015, phải ưu tiên, tập trung mọi nguồn lực cho nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là đôn đốc, tổ chức thi hành án, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS năm 2015.
2.2. Các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, rèn luyện phẩm chất đạo đức và bản lĩnh chính trị cho cán bộ công chức, thường xuyên tổ chức học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ, công chức, nhất là trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp tục tổ chức tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
2.3. Một số nhiệm vụ cụ thể:
- Từ 01/7/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự có hiệu lực, trong khi chờ ban hành các văn bản hướng dẫn Luật, các Chi cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục thi hành án dân sự thành phố, nghiên cứu và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2423/BTP-THADS ngày 07/7/2015 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự trong giai đoạn chuyển tiếp; rà soát, sửa đổi các quyết định về thi hành án, các biểu mẫu cho phù hợp với quy định của Luật, triển khai ngay việc ra quyết định về việc thi hành án chưa có điều kiện thi hành, bảo đảm hoàn thành trước 30/9/2015. Kết thúc năm công tác 2015, Cục Thi hành án dân sự thành phố sẽ tiến hành kiểm tra việc phân loại án và ra các quyết định về việc chưa có điều kiện tại các Chi cục.
- Nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp chủ yếu đã được nêu tại Báo cáo sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015 và chỉ đạo của Cục Thi hành án dân sự tại Hội nghị. Tập trung cao độ vào việc chỉ đạo tổ chức thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành (nhất là trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 7/2015), bảo đảm kết quả THADS 10 tháng có chuyển biến tích cực, làm cơ sở phấn đấu thi hành xong đạt và vượt chỉ tiêu về việc (88%), hoàn thành ở mức cao nhất về giá trị, giảm từ 3% - 5% số vụ việc chuyển năm 2016 và các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ giao. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành; yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện có biện pháp chỉ đạo giải quyết cụ thể đối với Chấp hành viên thuộc Chi cục.
- Phối hợp các cơ quan, ban, ngành, tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự và Viện kiểm sát nhân dân trong việc chỉ đạo giải quyết các vụ án lớn, vụ việc trọng điểm phức tạp, kéo dài trên địa bàn; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các đợt thi hành án dân sự cao điểm, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự được giao.
- Thực hiện tốt công tác xác minh, phân loại án, bảo đảm số liệu báo cáo thống kê chính xác, không chạy theo thành tích; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những trường hợp vi phạm.
- Chủ động phối hợp chặt chẽ hơn với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng trên địa bàn trong việc rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành liên quan đến tín dụng, ngân hàng; quán triệt đến các Chấp hành viên về việc tập trung giải quyết loại án này, đối với các vụ việc đương sự cố tình chây ỳ, chống đối tập trung làm điểm một số vụ việc.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đặc xá năm 2015 theo đúng chỉ đạo của Tổng cục thi hành án dân sự tại Công văn số 1396/TCTHADS-VN2 ngày 11/5/2015, báo cáo tình hình thực hiện về Cục thi hành án dân sự thành phố (lồng ghép vào Báo cáo định kỳ tháng 7/2015).
- Tăng cường siết chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ từ Cục, các Phòng chuyên môn thuộc Cục đến các Chi cục, phải bảo đảm tập trung trong lãnh đạo, chỉ đạo, đi đôi với phát huy dân chủ, bảo đảm sự thống nhất, đồng thuận trong mọi hoạt động. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành. Thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng, phát hiện và nhân rộng các điển hình trong công tác tổ chức thi hành án, quan tâm bảo đảm quyền lợi của công chức và người lao động nhằm động viên cán bộ, công chức ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Các đơn vị cần nghiêm túc khắc phục các sai sót đã được Đoàn kiểm tra Cục THADS TP chỉ ra, nêu trong Kết luận kiểm tra. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm của Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, các Chấp hành viên, công chức khác trong việc để xảy ra sai phạm khi thực hiện công việc được giao, xử lý theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện nghiêm túc quy định thu, chi tài chính theo quy định pháp luật. Xây dựng báo cáo kế toán nghiệp vụ, kế toán ngân sách đảm bảo kịp thời, chính xác, khắc phục cơ bản tình trạng chênh lệch số liệu giữa kế toán nghiệp vụ và số liệu thống kê thi hành án
- Thực hiện nghiêm túc việc ký hợp đồng và chuyển giao Văn phòng Thừa phát lại tống đạt các văn bản, tài liệu trong thi hành án, đảm bảo 100% các Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện ký kết, thực hiện hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại, đẩy mạnh số lượng văn bản giao cho Văn phòng Thừa phát lại tống đạt.
- Đề nghị các Chi cục tăng cường tham gia viết bài, gửi tin hoạt động của đơn vị để đăng lên Trang thông tin trên mạng internet của Cục, góp phần làm phong phú nội dung, trở thành diễn đàn trao đổi sôi nổi, khích lệ tinh thần thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ của các đơn vị.
Trên đây là kết luận của Lãnh đạo Cục tại Hội nghị giao ban công tác 9 tháng năm 2015, Cục Thi hành án dân sự thành phố thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.
VĂN PHÒNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TP  
Các tin đã đưa ngày: