Sign In

ĐẢNG BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

12/09/2022

ĐẢNG BỘ CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ HÀ NỘI TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 5 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 15-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
Ngày 09/9/2022, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 - NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tham gia Hội nghị có đồng chí Phạm Văn Dũng - Uỷ Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội cùng các đồng chí trong BCH Đảng bộ Cục, toàn thể Đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Cục.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Phạm Văn Dũng - Bí thư Đảng ủy Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội quán triệt, phổ biến những nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
 

Qua buổi nghiên cứu, học tập, quán triệt, toàn bộ đảng viên, công chức và người lao động trong Đảng bộ Cục với tinh thần học tập nghiêm túc, tập trung lắng nghe đã tiếp thu đầy đủ các nội dung cốt lõi của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và Nghị quyết số 15 - NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị.
 

Để Nghị quyết đi vào thực tiễn của cuộc sống, sâu sát với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, Đảng bộ Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội sẽ tăng cường chỉ đạo các chi bộ tiếp tục quán triệt, phổ biến cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động tích cực nghiên cứu học tập, bám sát các nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ công chức, đảng viên có phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; đoàn kết nội bộ, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ công tác, trách nhiệm nêu gương, quy định về những điều đảng viên không được làm, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
                                                                                                         Hồng Loan

Các tin đã đưa ngày: