Sign In

Cơ cấu tổ chức Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh

09/10/2020

I. CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH
- Ông Văn Đình Minh
II. CÁC PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÀ TĨNH
- Ông Trương Công Hoàng
- Ông Phạm Văn Trung
III. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN
1. VĂN PHÒNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Lê Xuân Tùng
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
- Ông Dương Văn Quyền
2. PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
TRƯỞNG PHÒNG
- Bà Đinh Thị Thu Phương
PHÓ PHÒNG
- Ông Nguyễn Trọng Cường
3. PHÒNG NGHIỆP VỤ
TRƯỞNG PHÒNG (Phụ trách phòng)
- Ông Lê Văn Sơn
4. PHÒNG KIỂM TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO
TRƯỞNG PHÒNG (Phụ trách phòng)
- Ông Nguyễn Đức Hiếu
KẾ TOÁN TRƯỞNG
- Bà Phan Thị Hương Loan - Kế toán trưởng ngân sách
- Bà Trần Thị Hoài Trang - Kế toán trưởng Nghiệp vụ