Sign In

NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (03/01/2018)

Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung ngày 20 tháng 6 năm 2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS có nhiều nội dung mới, trong đó có những nội dung mang tính đột phá trên tinh thần đổi mới tư duy về chính sách hình sự, đề cao tính hướng thiện, bảo vệ tốt hơn quyền con người, quyền công dân.

Vướng mắc về việc xử lý tài sản là vật nuôi, tài sản tươi sống, mau hỏng. (28/07/2017)

Vật nuôi, tài sản tươi sống, mau hỏng là các loại tài sản có tính chất đặc biệt và việc xử lý các loại tài sản này trong quá trình thi hành án còn gặp nhiều vướng mắc do quy định liên quan chưa rõ ràng, đầy đủ.

Những bất cập trong thống kê thi hành án dân sự hiện nay (23/04/2017)

Công tác Thi hành án dân sự (THADS) ở nước ta hiện nay đang còn gặp nhiều khó khăn. Ngoài các khó khăn do ý thức chấp hành bản án của tổ chức, cá nhân còn hạn chế, do nội lực của các cơ quan THADS chưa đáp ứng tốt yêu cầu, thì còn có những khó khăn do những bất cập trong thể chế THADS. Bài viết này xin được phân tích một số bất cập trong cách tính thống kê THADS. Hy vọng các cơ quan chức năng sớm tìm ra giải pháp khắc phục, nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong công tác THADS.

MỘT SỐ Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO BỘ LUẬT HÌNH SỰ (SỬA ĐỔI) (08/09/2015)

Dự thảo Bộ luật hình sự (BLHS) sửa đổi đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ và nhân dân. Nghiên cứu các nội dung của dự thảo này, chúng tôi xin đóng góp một số ý kiến sau đây:

Bàn về nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự (10/08/2015)

            Nhiệm vụ của các cơ quan thi hành án dân sự (THADS) được quy định tại Luật THADS năm 2008 và Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ. Theo các văn bản này thì các cơ quan THADS có nhiệm vụ tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án được liệt kê tại điều 1 của Luật THADS. Ngoài ra các cơ quan THADS còn làm nhiệm vụ quản lý nội bộ ngành. Ở đây chúng tôi xin không bàn đến nhiệm vụ của các cơ quan THADS như đã xác định trong Luật THADS và Nghị định 74/2009/NĐ-CP của Chính phủ, mà xin bàn về nhiệm vụ của các cơ quan THADS ở một phương diện khác, như sau:
 

Phân biệt quy định của pháp luật về vấn đề “chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án” để ban hanh Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án hay ban hành Quyết định hoãn thi hành án (20/07/2015)

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 01/7/2015. Việc áp dụng pháp luật trong thực tiễn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Sau đây là một nội dung cụ thể, rất dễ xảy ra việc áp dụng pháp luật không thống nhất được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 44a và điểm b khoản 1 Điều 48 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thi hành án dân sự.

Bàn về nội dung kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân và cần đưa nội dung “Hướng dẫn thi hành án đối với việc cấp dưỡng nuôi con” vào Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi bổ sung (02/07/2015)

Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong công tác thi hành án dân sự được quy định tại khoản 2, Điều 12 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 "Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình kiểm sát việc tuân theo pháp luật về thi hành án của cơ quan dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án nhằm bảo đảm việc thi hành án được đúng pháp luật. Tuy nhiên, có trường hợp Viện kiểm sát kháng nghị chưa đạt được mục đích của việc kiểm sát sự tuân theo pháp luật mà không khéo lại có tác dụng ngược. Sau đây là một vụ việc cụ thể:
 

Các giải pháp cơ bản cần áp dụng ngay để giảm án tồn đọng hiệu quả trong thời gian tới (04/06/2015)

Mục tiêu cơ bản, tổng quát của công tác thi hành án dân sự là đảm bảo cho các bản án, quyết định của toà án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành nghiêm chỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và công dân. Do đó, trong thời gian qua, để thực hiện tốt mục tiêu này, Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách và văn bản pháp luật quan trọng tạo nên nền tảng pháp lý khá vững chắc đồng thời hỗ trợ, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thi hành án dân sự thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Nhờ đó mà công tác thi hành án dân sự trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, ngày càng khẳng định được vai trò, vị thế trước những yêu cầu mới của tình hình nhiệm vụ ngày càng khó khăn hơn, phức tạp hơn rất nhiều. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật đã đạt được thì vẫn còn không ít những bản án, quyết định đã có hiệu lực thi hành chưa được tổ chức thi hành dứt điểm, còn tồn đọng trong thời gian dài. khiến cho quyền, lợi ích hợp pháp của một bộ phận quần chúng nhân dân, cơ quan tổ chức, Nhà nước không được đảm bảo, gây bức xúc trong xã hội.

Bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ thi hành án dân sự (04/06/2015)

Nhiệm vụ chính trị cơ bản của cơ quan Thi hành án dân sự là tổ chức thi hành dứt điểm bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án và các quyết định khác theo đúng quy định của pháp luật, tuy nhiên, trong thực tế vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan khác nhau mà công tác thi hành án dân sự tại một số địa phương gặp không ít khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết vụ việc, đặc biệt là những vụ án phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

Quan điểm khác nhau về vụ cưỡng chế thi hành án dân sự (04/06/2015)

Thực tiễn thi hành án dân sự cũng có nhiều vụ việc rất khó thi hành do nguyên nhân từ sự nhận thức cách áp dụng các quy định pháp luật khác nhau của các chủ thể trong thực tiễn đã dẫn đến có những quan điểm không đồng nhất để giải quyết vụ việc và chấp hành viên không biết lựa chọn làm theo phương án nào cho phù hợp và đúng quy định pháp luật.
Các tin đã đưa ngày: