Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

27/04/2018

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính 6 tháng đầu năm 2018 xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm  2018
 

(Toàn cảnh Hội nghi sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2018)
 
Sáng ngày 27/04/2018, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị  sơ kết công tác THADS, thi hành án hành chính  6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối  năm  2018. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Hồ Ngọc Dinh - Bí thư Chi bộ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sư tỉnh Hòa Bình, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Cục, Kêt toán trưởng Nghiệp vụ, kế toán trưởng ngân sách, Cán bộ phụ trách thống kê của Cục, lãnh đạo Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh.
(Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng Phó cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình thay măt lãnh đạo Cục trình bày Báo cáo kêt quả công tác THADS,THAHC 6 tháng tai Hội Nghị)
Tại Hội nghị, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả tình hình triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự , Thi hành án hành chính toàn tỉnh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối  năm 2018. Qua 6 tháng thực hiện các chỉ tiêu do Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao 2018, nhìn chung việc triển khai, thực hiện Quyết định giao chỉ tiêu của các cơ quan THADS trong tỉnh đã đạt được những kết quả cụ thể:
*Kết quả THADS
 Về việc, tổng số thụ lý là 2.951 việc, tăng 338 việc (12,94%) so với cùng kỳ năm 2017; Tổng số phải thi hành là 2.926 việc,  trong đó: số có điều kiện thi hành là 2.394 việc (chiếm tỷ lệ 82%), tăng 271  việc (12,76%) so với cùng kỳ năm 2017; số chưa có điều kiện thi hành là: 532 việc (chiếm tỷ lệ 18 % tăng 159 việc (17,25%). Kết quả: Thi hành xong 1.845 việc, đạt tỷ lệ 77,07%, tăng  190 việc, giảm 0,89% so với cùng kỳ năm 2017 (Phụ lục I).
 Về tiền, tổng số thụ lý là 221.456.242.000đồng, tăng 22.908.589.000 đồng (11,54%) so với cùng kỳ năm 2017. Tổng số phải thi hành là 211.606.378.000đồng, trong đó, số có điều kiện thi hành là: 133.575.338.000đồng (chiếm tỷ lệ 63%) giảm 4.231.105.000đồng giảm (3,07%) so với cùng kỳ năm 2017; số chưa có điều kiện thi hành là: 78.031.039.000đồng (chiếm tỷ lệ 37%). Trong số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 36.375.504.000đồng, đạt tỷ lệ 27,23%, tăng 20.972.581.000đồng, tăng 16,05% so với cùng kỳ năm 2017 (Phụ lục II).
 Kết quả thực hiện chỉ tiêu giao về việc và tiền: Đến thời điểm 31/3/2018 toàn tỉnh về việc đạt 77,07%/73,5%. So với chỉ tiêu được giao năm 2018 vượt 3,75%; về tiền đạt 27,23%/33% so với chỉ tiêu được giao cả năm 2018 thiếu 5,77%.
* Kết quả công tác Thi hành án hành chính
 Kết quả THAHC theo Luật THADS (thi hành phần tài sản: án phí, bồi thường thiệt hại, trả lại tài sản, giao lại đất đai trong bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự): Tổng số có 09 việc  tương đương với số tiền 4.300.000 đồng. Kết quả: đã giải quyết xong 04/09 việc với số tiền thi hành xong 1.600.000, đạt tỷ lệ 77,78% về việc, 62,79% về tiền.
  Kết quả THAHC theo Luật Tố tụng hành chính (theo dõi THAHC):  Tòa án nhân dân đã chuyển giao cho cơ quan THADS  tổng số 10 bản án, quyết định về vụ án hành chính và 01 bản án quyết định  buộc THAHC, trong đó có 08 bản án, quyết định không có nội dung phải theo dõi. Còn 02 việc thuộc trách nhiệm theo dõi THAHC của cơ quan Thi hành án dân sự  (thuộc thẩm quyền theo dõi của Cục THADS tỉnh 01 việc, Chi cục THADS Thành phố 01 việc) đã tổ chức theo dõi xong 01 việc còn 01 việc đang tổ chức thực hiện theo dõi theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 Về tình hình giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng: số việc phải giải quyết loại này là 30 việc, tương ứng với số tiền là     128.701.585.000 đồng (chiếm 1,03% về việc và 60,82% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). So với cùng kỳ năm 2017 tăng 09 việc, tương ứng với số tiền  36.787.574.000đồng. Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết xong 06 việc thu được số tiền là 37.833.689.000 đồng, đạt tỷ lệ 20% về việc và 29,40% về tiền.
 Thống kê về số vụ việc đã kê biên, bán đấu giá nhưng chưa xử lý được: Tổng số  vụ việc đã kê biên tài sản, định giá lại và bán đấu giá nhiều lần có 03 việc tương ứng với số tiền 4.303.691.000đồng (03 việc bán bán lần thứ 3 trở lên) nhưng vẫn chưa xử lý được (chiếm 0,000001%  về việc và 02% về tiền trong số có điều kiện thi hành, đang giải quyết). So với cùng kỳ năm 2017 giảm 03 việc, tương ứng với số tiền 21.245.392.000đồng.
 Về kết quả miễn, giảm thi hành án, tính đến ngày 31/3/2018, đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân rà soát và lập hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xét miễn, giảm thi hành án đối với 09 việc, với số tiền là 29.946.000 đồng. Kết quả: Đã thực hiện giảm được 03 việc, với số tiền là 13.000.000 đồng (tăng 1 việc với số tiền 6.400.000 đồng so với cùng kỳ năm 2017).
Về kết quả tổ chức cưỡng chế thi hành án, đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 21 trường hợp (giảm, 01 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017), do 0 có trường hợp nào đương sự tự nguyện thi hành án, nên số việc phải tổ chức cưỡng chế là 21 trường hợp (tăng 05 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017), trong đó, có 9 cuộc cưỡng chế có huy động lực lượng liên ngành.
 Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước: Số việc phải giải quyết loại này là 1.786 việc, tương ứng với số tiền là 13.954.560.000đồng (chiếm 61% về việc và 7% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đã giải quyết được 1.174 việc, thu được số tiền là   1.536.377.000đồng, đạt tỷ lệ 86 % về việc và 36% về tiền. So với cùng kỳ năm 2017 kết quả thi tỷ lệ thi hành xong thu cho ngân sách tăng 154 việc (giảm 02% về tỷ lệ), tương ứng với số tiền thu được tăng 512.867.000đồng (tăng 5% tỷ lệ) 
 Kết quả thi hành các khoản thu hồi tiền, tài sản trong các vụ án tham nhũng: 6 tháng đầu năm 2018, tổng số việc cũ chuyển sang 01 việc tương ứng với số tiền  41.873.000 (chiếm 0% về việc và 0,01% về tiền so với tổng số việc và tiền phải giải quyết). Kết quả: trong số việc loại này, đang được giải quyết, thu được số tiền 3.000.000 (đạt tỷ lệ 0% về việc và 7,16% về tiền).
 Về kết quả thi hành phần dân sự trong các bản án hình sự, tổng số việc phải thi hành 813 việc, tương ứng với số tiền là 18.652.548.000đ đồng. Kết quả: Trong số 494 việc và   4.629.572.000 đồng có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 336 việc, tương ứng với số tiền là  90.863.000đồng, đạt tỷ lệ 68% về việc 42% về tiền.
Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận và đánh giá tình hình công tác thi hành án dân sự, Thi hành án hành chính chung của toàn tỉnh và từng đơn vị, từ đó đưa ra các nguyên nhân, khó khăn, tồn tại, hạn chế để bàn giải pháp tháo gỡ và có hướng giải quyết nhất là đối với từng đơn vị, từng vụ việc khó khăn, phức tạp trong 6 tháng cuối năm 2018 và những năm tiếp theo.

(Các đồng chí phát biểu tham luận tai hội nghị)
Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Cục THADS tỉnh Hòa Bình đồng chí Hồ Ngọc Dinh – Cục trưởng đã giải đáp thắc mắc, đưa ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị đồng thời đánh giá cao vai trò, thành tích và kết quả của các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố trong tỉnh 6 tháng đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến thảo luận của các đơn vị, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Tại Hội nghị đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thi hành án, nhất là các đơn vị có số lượng tiền lớn, có những vụ việc khó khăn phức tạp thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục thi hành án dân sự theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự, hạn chế đến mức thấp nhất những sai sót chủ quan trong thi hành các vụ việc. Toàn cơ quan THADS tỉnh Hòa Bình quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vu Thi hành án năm 2018.
Đồng chí Hà Văn Vinh Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Hòa Bình Phát động phong trào thi đua đợt cao điểm Thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018)
Cũng tại Hội nghị này Thực hiện kế hoạch số 1048/KH-TCTHADS ngày 02/4/2018 của Tổng cục THADS. Cục THADS tỉnh Hòa Bình đã ban hành kế hoạch số 353/KH-CTHADS của Cục THADS tỉnh Hòa Bình về việc Phát động phong trào thi đua cao điểm Thi hành án dân sự lập thành tích chào mừng 72 năm ngày truyền thống Thi hành án dân sự  (19/7/1946-19/7/2018) tới tòan thể Công chưc, Người lao động Cơ quan  Thi  hành án dân sự của tỉnh Hòa Bình với khẩu hiệu “Toàn ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình quyết tâm, nỗ lực nâng cao tỉ lệ thi hành án dân sự, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án năm 2018; lập thành tích chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2018)”
Bùi công Định - Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: