Sign In

KẾT QUẢ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2018 CỦA NGÀNH THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HÒA BÌNH

02/10/2018

    Thi hành án dân sự là công việc rất khó khăn, phức tạp là đưa bản án, quyết định của Tòa án và các phán quyết của các cơ quan tài phán  có  hiệu lực pháp luật được thực thi trên thực tế, bảo đảm cho bản án, quyết định của Toà án được chấp hành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và pháp chế xã hội chủ nghĩa; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước.
    Ngay từ đầu năm, trên cơ sở Chương trình công tác của ngành Tư pháp năm 2018 và Kế hoạch công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự và Kế hoạch cải cách Tư pháp của tỉnh. Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã xây dựng ban hành Kế hoạch công tác năm 2018 và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến, và trình Tổng cục Thi hành án phê duyệt; đồng thời, chỉ đạo Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố ban hành kế hoạch công tác. Các các đơn vị đã kịp thời ban hành Kế hoạch công tác năm 2018, tiến hành giao chỉ tiêu thi hành án cho các Chấp hành viên và báo cáo Chủ tịch UBND cùng cấp cho ý kiến để kịp thời gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh để phê duyệt kế hoạch công tác quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch công tác năm 2018; đồng thời triển khai các biện pháp đồng bộ để thực hiện tốt chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
Năm 2018, Bộ Tư pháp giao chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Quyết định số 2566 /QĐ-BTP ngày 14/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 của Tổng cục Thi hành án dân sự cho ngành Thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình là 73,5% về việc và 33% về tiền, giảm tối thiểu 4,5 % số việc và 4,0% về tiền chuyển kỳ sau.Vì vậy, việc tập trung giải quyết thi hành án được quan tâm hàng đầu và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác thi hành án dân sự.
Trong năm 2018, các cơ quan thi hành án dân sự đã tiến hành rà soát, phân loại các vụ việc để tổ chức thi hành án, giải quyết dứt điểm các trường hợp người phải thi hành có điều kiện thi hành nhưng cố tình chống đối, dây dưa, kéo dài không chịu thi hành án, thường xuyên theo dõi, xác minh các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định pháp luật. Kết quả như sau: Các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh đã thụ lý và đưa ra thi hành là:
 Về việc: đến hết tháng 9/2017, số cũ chuyển sang là 750 việc; từ 01/10/2017 đến 30/9/2018 thụ lý mới 4.227 việc, tăng 12 việc (0,36%) so với năm 2017. Như vậy, tổng số thụ lý là 4.977 việc, tăng 180 việc (3,75%) so với năm 2017. Kết quả xác minh, phân loại thì có: 4.304 việc có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 87%), tăng 122việc (2,92%) so với năm 2017 và 623 việc chưa có điều kiện giải quyết (chiếm tỷ lệ 13%). Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 4.121 việc, đạt tỷ lệ 95,75% (so với chỉ tiêu được Quốc hội, Tổng cục THADS giao, đạt và vượt 22,25%). So với năm 2017, tăng 161 việc (4,07%) và Số việc chuyển kỳ sau 806 việc, trong đó số việc có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 183 việc, so với số việc có điều kiện năm 2017 (222 việc) giảm 39 việc (-17,57%)
 Về tiền, đến hết tháng 9/2017, số cũ chuyển sang là 138.972.193.000đồng; từ 01/10/2017 đến 30/9/2018 thụ lý mới 110.677.962.000đồng, giảm -36.492.078.000đồng (-24,80%) so với năm 2017.  Như vậy, tổng số tiền thụ lý là 249.635.156.000 đồng, tăng  8.466.208.000 đồng (3,51%) so với cùng kỳ. Kết quả xác minh, phân loại: 116.210.784.000đồng có điều kiện thi hành (chiếm tỷ lệ 54%)       Trong số có điều kiện, đã giải quyết xong 61.254.261.000đồng, đạt tỷ lệ 52,71%(so với chỉ tiêu Quốc hội, Tổng cục THADS giao đạt và vượt 19,71%). So với cùng kỳ năm 2017, tăng 5.632.952.000đồng (10,13%) và tăng 11,52% về tỷ lệ.
Số tiền chuyển kỳ sau 153.525.791.000 đồng, trong đó số tiền có điều kiện nhưng chưa thi hành xong là 54.956.523.000 đồng, so với số việc có điều kiện năm 2017 (giảm -24.444.709.000 đồng (-30,79%)
Phối hợp chặt chẽ với các ngành trong khối Nội chính, rà soát, phân loại, lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án theo đúng quy định của pháp luật, tích cực cải cách các thủ tục hành chính trong thi hành án. Tăng cường phối hợp với các Trại giam, tại tạm giam trong công tác thi hành án dân sự.
Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan THADS trong tỉnh, đảm bảo đủ chức danh lãnh đạo Cục và Chi cục thi hành án dân sự huyện; Cử cán bộ công chức tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính Nhà nước...
Thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, cấp ủy, chính quyền địa phương và theo quy định của pháp luật.
 
Tăng cường việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật trong thi hành án dân sự, đoàn kết, phát huy dân chủ, tập trung cao nhất cho việc thi hành án, trên cơ sở tổ chức phân giao công việc hợp lý, theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.
 Thực hiện thường xuyên kiểm tra và nâng cao chất lượng kiểm tra của Cục thi hành án dân sự tỉnh đối với Chi cục THADS các huyện, thành phố để tìm ra nguyên nhân, bất cập, đồng thời đề ra các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác năm 2018.
   Tiếp tục thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng kịp thời khen thưởng cho các tập thể, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Động viên mạnh mẽ tinh thần yêu ngành, yêu nghề, đề cao trách nhiệm, tính tích cực trong thực hiện nhiệm vụ.
   Với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 cơ quan thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình hoàn thành tốt cả bốn chỉ tiêu nhiệm vụ công tác thi hành án dân được Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự và Cấp ủy chính quyền địa phương giao.
    Bước sang năm công tác 2019 Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình sẽ cố gắng phat huy tốt những gì đã làm được và khắc phục những hạn chế còn tồn tai đã chỉ ra trong năm 2018 nhằm thực hiên thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoach mà cấp trên giao cho.
Bùi Công Định- Cục THADS tỉnh Hòa Bình
 

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: