Sign In

Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ 2015-2020

17/07/2020

Kết quả công tác thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên  trong nhiệm kỳ 2015-2020
            Trong những ngày này, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị, đang tập trung triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010-2020; mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra; thi đua lao động, sản xuất để chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc hướng đến chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; 5 năm qua, triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội XII của Đảng; được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Ban Thường vụ các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nên kết quả công tác thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả.
         Trong Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII xác định: "...tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp. Thực hiện có hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu không để số việc, số tiền có điều kiện thi hành tồn đọng kéo dài"; quan tâm đào tạo, kiện toàn bộ máy lãnh đạo quản lý của cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp và quan tâm hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh... Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi hành án dân sự,  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác thi hành án dân sự, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đảng viên và các tổ chức, cá nhân trong công tác thi hành án dân sự, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, trong nhiệm kỳ qua, các cơ quan THADS trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhờ đó kết quả thi hành án năm sau luôn cao hơn năm trước, đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Trong 05 năm qua toàn tỉnh giải quyết xong 23.790 việc, với số tiền 1.297.430.601.000 đồng đạt trên 130% chỉ tiêu kế hoạch giao về việc và 180% chỉ tiêu kế hoạch giao về tiền, góp phần vào hoàn thành nhiện vụ chính trị của ngành và bảo đảm an ninh trận tự và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


       
         Năm 2020, Hệ thống các cơ quan Thi hành án dân sự kỷ niệm 74 năm, ngày thành lập (19/7/1946-19/7/2020). Trải qua 74 năm xây dựng và trưởng thành, Hệ thống Thi hành án dân sự tỉnh nhà đã không ngừng phát triển, lớn mạnh và đạt nhiều thành tựu, có nhiều đóng góp quan trọng trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của ngành đề ra. Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, ngay từ đầu năm Cục bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội, tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ, chỉ đạo của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ thị Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực thi hành án dân sự năm 2020; Cơ quan Thi hành án dân sự hai cấp tỉnh Hưng Yên xây dựng kế hoạch công tác cụ thể, phân công và xác định lộ trình thực hiện gắn với triển khai đồng bộ các giải pháp tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.
        Lãnh đạo Cục thường xuyên kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các quy định về xác minh điều kiện thi hành án và chỉ đạo cán bộ, chấp hành viên xây dựng kế hoạch công tác, báo cáo kết quả với thủ trưởng đơn vị để theo dõi nắm sát tình hình, kết quả thi hành án. Hàng tháng, hàng quý có đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm cũng như động viên, khen thưởng, nhân rộng những sáng kiến hay, cách làm mới. Với phương châm sát sao trong việc bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt những khó khăn để tháo gỡ. Bên cạnh đó, tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự đồng thời quan tâm tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các bên đương sự. Từ đó đề ra các biện pháp tổ chức thi hành án thích hợp, bảo đảm thấu tình đạt lý. Trong những năm qua, để cụ thể hóa Kết luận số 114-KL/W, ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp” Lãnh đạo Cục, công chức, Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ của cơ quan Thi hành án hai cấp trong toàn tỉnh đã vận dụng có hiệu quả, phương pháp vận động, thuyết phục người được, phải thi hành án tự nguyện thi hành nâng cao vai trò công tác dân vận trong hoạt động thi hành án dân sự. Đối với một số trường hợp cố tình không thi hành án, các đơn vị kiên quyết áp dụng biện pháp cưỡng chế và xử lý theo quy định nhằm bảo đảm cho bản án, quyết định được thực thi. Bằng các giải pháp chỉ đạo đồng bộ, phù hợp, quyết liệt, hoạt động phối hợp chặt chẽ, việc tổ chức thi hành án có nhiều đổi mới, sáng tạo, linh hoạt, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên trong nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo sự đột phá tích cực trong giai đoạn mới. Sáu tháng năm 2020 hoạt động Thi hành án dân sự của tỉnh Hưng Yên đạt nhiều kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào chiều sâu, nhiều vụ việc trọng điểm, phức tạp được giải quyết dứt điểm, đúng pháp luật. đã thi hành xong 3.682 việc với số tiền hơn 417 tỷ đồng, đạt 90% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020.
         Nhìn lại chặng đường dài đã đi qua, lớp lớp thế hệ những người làm công tác thi hành án dân sự xứ nhãn có thể tự hào vì những cống hiến to lớn, góp phần giữ vững kỷ cương, pháp luật của Nhà nước, công bằng của xã hội. Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự, thời gian tới, các đơn vị thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: (1) Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của ngành cấp trên và địa phương về nhiệm vụ công tác thi hành án dân sự. Tiếp tục Bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo điều hành, thực hiện chỉ đạo cụ thể, có lộ trình giải quyết án có điều kiện thi hành, những vụ việc có giá trị lớn, phức tạp bảo đảm thi hành đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2020. (2) Cục và các Chi cục tiếp tục làm tốt công tác tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, nhất là phối hợp trong giải quyết khó khăn, vướng mắc và cưỡng chế thi hành án dân sự. Tập trung làm tốt công tác phân loại án, đảm bảo thi hành án đúng trình tự, thủ tục, tập trung cao độ chỉ đạo giải quyết những vụ việc có điều kiện thi hành, việc trọng điểm, phức tạp, kéo dài có giá trị tiền, tài sản lớn, các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng để tổ chức thi hành dứt điểm. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong giám sát, kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự. (3) Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị phản ánh của nhân dân; giải quyết đúng thời hạn đơn thư khiếu nại, tố cáo về thi hành án. Làm tốt công tác dân vận trong thi hành án dân sự gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân nói chung, đương sự nói riêng nhằm tạo sự đồng thuận cao trong thi hành án dân sự. (4) Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức. Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức; xử lý kịp thời nghiêm minh đối với cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây sách nhiễu tiêu cực hoặc có vi phạm trong thực thi công vụ. (5) Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin tạo sự công khai, minh bạch, nêu cao tinh thần phục vụ người dân và doanh nghiệp. Xây dựng và phát động các phong trào thi đua, kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác./.


Theo Vũ Hoàng Thụ - Cục trưởng

Các tin đã đưa ngày: