Sign In

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

17/02/2022

Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08 tháng 02 năm 2022 của Bộ Tư pháp hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Bộ trưởng Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BTP hướng dẫn lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Để tránh sự tùy tiện trong áp dụng các tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (ĐGTS) thời gian qua, Thông tư đưa ra 6 nhóm tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS. Cụ thể gồm nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá; nhóm tiêu chí về phương án đấu giá khả thi, hiệu quả; nhóm tiêu chí về năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức ĐGTS; nhóm tiêu chí về thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí ĐGTS phù hợp; có tên trong danh sách các tổ chức ĐGTS do Bộ Tư pháp công bố và nhóm tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

Đồng thời, để đảm bảo tính công khai, minh bạch của việc lựa chọn tổ chức ĐGTS, cũng như tăng cường trách nhiệm của người có tài sản của quá trình đánh giá, lựa chọn tổ chức ĐGTS, Thông tư quy định sau khi có quyết định của người có thẩm quyền về việc ĐGTS, người có tài sản đấu giá thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của mình và Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS về việc lựa chọn tổ chức ĐGTS với đầy đủ tiêu chí quy định tại Điều 3 và Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Người có tài sản đấu giá thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức ĐGTS trong thời hạn ít nhất là 3 ngày làm việc trước ngày quyết định lựa chọn, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Thông tư còn hướng dẫn việc đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS để đảm bảo tính khách quan, hạn chế tối đa tình trạng “sân sau” trong lựa chọn tổ chức ĐGTS. Theo đó, người có tài sản đấu giá tự đánh giá hoặc thành lập tổ đánh giá hoặc lựa chọn hình thức khác để đánh giá các tiêu chí lựa chọn tổ chức ĐGTS và chịu trách nhiệm về việc đánh giá này. Người có tài sản đấu giá căn cứ thông tin trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn của tổ chức ĐGTS chấm điểm theo tất cả các tiêu chí quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này và xử lý các tình huống theo quy định.

Tổ chức ĐGTS được lựa chọn là tổ chức có tổng số điểm cao nhất của tất cả các tiêu chí cộng lại. Trường hợp có từ hai tổ chức ĐGTS trở lên có tổng số điểm cao nhất bằng nhau thì người có tài sản đấu giá xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

Trường hợp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ mà tổ chức ĐGTS có người đại diện theo pháp luật hoặc đấu giá viên của tổ chức bị kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật về tội vi phạm quy định về hoạt động bán ĐGTS do thực hiện hành vi nhân danh, vì lợi ích hoặc có sự chỉ đạo, điều hành hoặc chấp thuận của tổ chức ĐGTS đó thì tổ chức ĐGTS đó bị trừ 50% tổng số điểm.

Nêu rõ trách nhiệm của các chủ thể có liên quan

Bên cạnh đó, Thông tư quy định trách nhiệm của người có tài sản đấu giá; nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Bổ trợ tư pháp. Cụ thể, người có tài sản đấu giá có trách nhiệm thông báo công khai việc lựa chọn, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí lựa chọn và chịu trách nhiệm về kết quả lựa chọn tổ chức ĐGTS; xem xét, xác minh thông tin phản ánh về việc tổ chức ĐGTS cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; báo cáo cơ quan có thẩm quyền về việc lựa chọn và kết quả lựa chọn tổ chức ĐGTS kèm theo kết quả xác minh trong trường hợp tổ chức ĐGTS cố ý cung cấp thông tin không chính xác hoặc giả mạo thông tin về tiêu chí trong hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn; trách nhiệm khác theo quy định của Luật ĐGTS, Thông tư này và quy định pháp luật có liên quan.

Cục Bổ trợ tư pháp là đơn vị tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Tư pháp quản lý nhà nước và tổ chức thi hành pháp luật về ĐGTS, có nhiệm vụ, quyền hạn sau: Hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Thông tư này; Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về việc lựa chọn tổ chức ĐGTS theo thẩm quyền; Công bố trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về ĐGTS thông tin các tổ chức ĐGTS không thực hiện thông báo công khai việc ĐGTS theo quy định tại Điều 57 Luật ĐGTS; Nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của Luật ĐGTS, Thông tư này và pháp luật có liên quan.

Thông tư cũng quy định trách nhiệm của cơ quan chủ quản của người có tài sản đấu giá; nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông tư 02 sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2022./.

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: