Sign In

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra trong hoạt động thi hành án dân sự năm 2018

22/01/2018

Công tác kiểm tra hoạt động thi hành án dân sự trong thời gian qua luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp và lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự quan tâm. Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-BCSĐ về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2017 đã đặt ra nhiều yêu cầu. Trong đó có việc cần phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự đối với các cơ quan thi hành án dân sự địa phương, đặc biệt là cấp Chi cục, đáp ứng yêu cầu quản lý ngành. Năm 2017, Tổng cục Thi hành án dân sự đã thực hiện nhiều đợt kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất đối với các Cục và Chi cục Thi hành án. Thông qua công tác kiểm tra nhiều vi phạm đã được phát hiện, xử lý, khắc phục kịp thời. 
http://thads.moj.gov.vn/noidung/tintuc/Lists/NghienCuuTraoDoi/View_Detail.aspx?ItemID=852


Theo Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo- Tổng cục THADS

Các tin đã đưa ngày: