Sign In

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch công tác kiểm tra năm 2023

23/03/2023

Công tác tự kiểm tra và kiểm tra được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của mỗi cơ quan, đơn vị. Thông qua công tác kiểm tra, cơ quan quản lý đánh giá được việc chấp hành pháp luật, tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, từ đó chỉ đạo, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và kịp thời khắc phục vi phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, chấp hành viên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; biểu dương, nhân rộng cách làm hay, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả công tác. Chính vì vậy, trong những năm quan, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác tự kiểm tra và kiểm tra, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, là công cụ hữu hiệu cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục.
Triển khai Kế hoạch công tác năm 2023, ngày 31/01/2023 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành Quyết định 23/QĐ-CTHADS ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành án dân sự năm 2023. Theo đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu chỉ đạo các Phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục THADS các huyện, thành phố thực hiện tự kiểm tra toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, kỳ kiểm tra từ ngày 01/4/2022 đến 30/3/2023, thời gian thực hiện trong tháng 4/2023. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác tự kiểm tra theo đúng quy định của Quy chế kiểm tra trong thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ-TCTHADS ngày 03/3/2021 của Tổng cục THADS), ngày 08/02/2023, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu đã ban hành văn bản số 74/CTHADS-KTGQKNTC chỉ đạo các đơn vị chủ động, khẩn trương xây dựng kế hoạch và thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, hoàn thành và báo cáo Cục THADS trước ngày 20/4/2023.
Cũng theo Kế hoạch, Cục tổ chức kiểm tra toàn diện đối với 03/08 Chi cục THADS trực thuộc (Tam Đường, Phong Thổ, Sìn Hồ); kiểm tra chuyên đề đối với 05/08 Chi cục THADS trực thuộc (Tân Uyên, Than Uyên, Nậm Nhùn, Mường Tè, Thành phố Lai Châu). Việc xác định nội dung kiểm tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào kiểm tra công tác phân loại án; việc tổ chức thi hành án có điều kiện trên 01 năm chưa thi hành xong; thu – chi tiền thi hành án; quản lý biên lai, vật chứng; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về thi hành án dân sự; công tác tự kiểm tra của các đơn vị. Kỳ kiểm tra được xác định từ 01/10/2022 đến thời điểm kiểm tra, dự kiến tiến hành kiểm tra trong tháng 5, 6/2023.
Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng xác định thực hiện việc kiểm tra đột xuất, kiểm tra công vụ đối với các Chi cục THADS trực thuộc, tập trung kiểm tra những đơn vị còn nhiều vi phạm, hạn chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Cục THADS tỉnh./.


Theo Phòng kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Các tin đã đưa ngày: