Sign In

Đại hội Đảng bộ thành phố Lào Cai lần thứ XXII thành công tốt đẹp

11/07/2015

Trong 2 ngày (5 và 6/7), Đảng bộ thành phố Lào Cai đã tiến hành Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020.
  
       Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI, nhiệm kỳ 2010 – 2015 trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 nêu rõ: 5 năm qua, phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

       Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,48%/năm (vượt 1,48% mục tiêu đại hội); thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 59,8 triệu đồng (đạt 153,3% mục tiêu đại hội). Đến nay, 5/5 xã hoàn thành 19 tiêu chí, trong đó 3 xã đã được công nhận xã nông thôn mới.

       Lĩnh vực y tế, giáo dục thu được những kết quả quan trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 12,9% xuống còn 1,17%. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác đối ngoại không ngừng được mở rộng và đi vào chiều sâu...

       Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp 617 đảng viên (đạt 123,4% mục tiêu Đại hội), nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 5.128 đảng viên; 100% thôn, tổ dân phố có đảng viên, 100% thôn có chi bộ độc lập. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” đạt nhiều kết quả quan trọng…

 

 

       Đại hội đã thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và xác định quan điểm chỉ đạo của Đảng bộ giai đoạn 2015 - 2020 là: Khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, trong đó tạo bước đột phá trong phát triển thương mại - dịch vụ; lấy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là trọng tâm; sản xuất nông nghiệp giữ vai trò quan trọng. Quan tâm phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, tạo môi trường ổn định để xây dựng thành phố Lào Cai phát triển toàn diện; là trung tâm và động lực phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị, đối ngoại của tỉnh và khu vực.

       Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc thành phố Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

       Đồng chí cho rằng, bên cạnh những thành tựu, nhìn tổng thể và đối chiếu với yêu cầu công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, thành phố Lào Cai còn một số nội dung chưa ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ. Vì vậy, thành phố cần xác định rõ những lợi thế, từ đó chọn khâu đột phá vào những lĩnh vực trọng tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II; tích cực thực hiện các tiêu chí để phấn đấu đạt đô thị loại I. Chú trọng mở rộng không gian đô thị nhằm phát triển thành phố theo hướng đô thị cửa khẩu quốc tế, đầu mối giao thương hội nhập quốc gia, quốc tế. Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới bền vững.

       Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt việc triển khai học tập các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); củng cố quốc phòng, an ninh. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Thành phố phải đi đầu toàn tỉnh và phấn đấu là thành phố nổi bật cả nước về cải cách hành chính; trở thành thành phố hiện đại, văn minh, đi đầu vùng Tây Bắc và là đầu tầu, động lực, có sức lan tỏa trong toàn tỉnh và khu vực về phát triển đô thị, thương mại, dịch vụ, du lịch, văn hóa, thể thao và hội nhập, xứng đáng là Thành phố Anh hùng thời kỳ đổi mới…

       Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào Dự thảo báo cáo chính trị Đảng bộ thành phố lần thứ XXII; Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XII của Đảng.

       Đại hội đã bầu 43 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tại hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXII; bầu Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XXII. Kết quả, đồng chí Mai Đình Định, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khóa XXI được bầu tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Thành ủy khóa XXII; đồng chí Bùi Khắc Hiền và đồng chí Lê Quang Minh được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy khóa XXII.


 

       Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV gồm 34 đại biểu chính thức và 3 đại biểu dự khuyết; thông qua nghị quyết và bế mạc Đại hội.
 

Theo: laocai.gov.vn

Các tin đã đưa ngày: