Sign In

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường Thông báo số 145/TB-CCTHADS ngày 19/6/2024 về việc tuyển dụng lao động (19/06/2024)

Chi cục THADS thị xã Kiến Tường Thông báo số 145/TB-CCTHADS ngày 19/6/2024 về việc tuyển dụng lao động

TB tuyển dụng lao động số 505 ngày 19.06.2024 của CCTHADS huyện Mộc Hóa (19/06/2024)

1. Vị trí, số lượng:
1.1. Vị trí bảo vệ:  02 người.
1.2.Vị trí tạp vụ: 01 người
 

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 760/TB-CCTHADS ngày 18 tháng 6 năm 2024 Về việc tuyển dụng lao động (18/06/2024)

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa thông báo số: 760/TB-CCTHADS ngày 18 tháng 6 năm 2024 Về việc tuyển dụng lao động 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An Thông báo số 244/TB-CCTHADS ngày 17/6/2024 về việc tuyển dụng lao động (17/06/2024)

Thông báo về việc tuyển dụng lao động, vị trí: Bảo vệ cơ quan thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo tuyển dụng lao động (17/06/2024)

Thông báo số 298/TB-CCTHADS ngày 14/6/2024 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

Chi cục THADS huyện Tân Trụ thông báo tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ lao động (17/06/2024)

Chi cục THADS huyện Tân Trụ thông báo tìm kiếm tổ chức cung cấp dịch vụ lao động theo thông báo số  772/ ngày 17/6/2024
Các tin đã đưa ngày: