Sign In

TB lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 29 của Chi cục THADS huyện Tân Hưng

14/01/2020

Căn cứ kết quả thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 136.2020.VT.HS ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Công ty cổ phần thẩm định giá Việt Tín;
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Quyền sử dụng đất bị kê biên gồm: Thửa đất số 637, 639, 711, 712, tờ bản đồ số 10, loại đất LUC, đất thổ, tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An được quy chiếu cấp đổi sang hệ thống bản đồ địa chính năm 2013 thành 12 thửa cụ thể như sau:
+ Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 283,4m2, loại đất (ONT), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 116,6m2, loại đất (ONT), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 209,1m2, loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+  Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 265 m2, loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
 + Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 46,2m2, loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 640,1m2, loại đất (LUC), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 805, tờ bản đồ số 06, diện tích 1.755,6m2, loại đất (LUC), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
  + Một phần thửa đất số 08, tờ bản đồ số 09, diện tích 136 m2,  loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 08, tờ bản đồ số 09, diện tích 9.903,6m2, loại đất (LUC), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
+ Một phần thửa đất số 331, tờ bản đồ số 09, diện tích 194,5m2, loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
 + Một phần thửa đất số 331, tờ bản đồ số 09, diện tích 32,1m2, loại đất (CLN), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
 + Một phần thửa đất số 331, tờ bản đồ số 09, diện tích 54,5m2, loại đất (LUC), tọa lạc tại xã hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
( Tổng cộng diện tích là 13.636,7m2 đất, gồm diện tích 400m2 đất ONT,   882,9m2 đất CLN; 12.353,8m2 đất LUC. Theo bản trích đo địa chính số 57-2019 ngày 28/6/2019 của Chi nhánh VPĐK đất đai huyện Tân Hưng và CV số 644/CN.VPĐKĐĐ ngày 16/8/2019).
Giá khởi điểm là: 623.000.000 đồng.( Sáu trăm hai mươi ba triệu đồng chẳn).
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản  4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gia nộp hồ sơ: từ ngày 14/01/2020 đến 17 giờ ngày 21/01/2020 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An (Điện thoại: 0272.3861238 liên hệ Chấp hành viên Trịnh Minh Điền).
Nếu quá thời hạn trên, không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo để các tổ chức đấu gíá tài sản biết liên hệ nộp hồ  sơ./.
Các tin đã đưa ngày: