Sign In

Thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản số 48 ngày 04.2.2020 của CHV Chi cục THADS huyện Tân Hưng

05/02/2020

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
1. Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An.
2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:
Lô 1: Một phần thửa đất số 504, tờ bản đồ số 10, diện tích 7.152m2, loại đất: RSX và một phần thửa số 436, tờ bản đồ số 10, diện tích 16.410m2, loại đất: LUC. Tổng diện tích 02 thửa là 23.562m2, tọa lạc tại Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
Giá khởi điểm: 605.358.050 đồng (Sáu trăm lẻ năm triệu, ba trăm năm mươi tám ngàn, không trăm năm chục đồng).
Lô 2: Một phần thửa đất số 504, tờ bản đồ số 10, diện tích 14.438m2, loại đất: RSX và một phần thửa số 436, tờ bản đồ số 10, diện tích 9.344m2, loại đất: LUC. Tổng diện tích 02 thửa là 23.782m2, tọa lạc tại Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An. 
Giá khởi điểm: 600.994.890 đồng (Sáu trăm triệu, chín trăm chín mươi bốn ngàn, tám trăm chín chục đồng).
Lô 3: Một phần thửa đất số 504, tờ bản đồ số 10, diện tích 23.700m2, loại đất: RSX,  tọa lạc tại Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.
 Giá khởi điểm: 585.966.555 đồng (Năm trăm tám mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi sáu ngàn, năm trăm năm mươi lăm đồng).
Các tổ chức đấu giá tài sản phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định tại khoản  4, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016, bao gồm:
a) Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
b) Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
c) Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
d) Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
đ) Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
e) Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gia nộp hồ sơ: từ ngày 04/02/2020 đến 17 giờ ngày 10/02/2020 (Trong giờ hành chính).
- Địa điểm nộp hồ sơ: Tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Địa chỉ: Số 5, Tôn Đức Thắng, Khu phố Rọc Chanh A, Thị Trấn Tân Hưng, tỉnh Long An (Điện thoại: 0272.3861238 liên hệ Chấp hành viên Võ Thị Mỹ Linh).
Nếu quá thời hạn trên, không thấy tổ chức đấu giá nào nộp hồ sơ thì Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng sẽ chỉ định tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện việc đấu giá tài sản theo quy định.
Vậy, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hưng thông báo để các tổ chức đấu gíá tài sản biết liên hệ nộp hồ  sơ./.
Các tin đã đưa ngày: