Sign In

Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa: Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân

10/05/2023

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011;
Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân;
Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo;
Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn Quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BTP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;
Căn cứ quyết định số 505/QĐ-CTHADS ngày 31/03/2013 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Long An; 
Xét đề nghị của cán bộ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của Chi cục Thi hành án dân sự  huyện Thạnh Hóa tỉnh Long An. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phậnVăn phòng, Chấp hành viên, bộ phận tiếp công dân cán bộ công chức, người lao động của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạnh Hóa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Các tin đã đưa ngày: