Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo về việc thỏa thuận giá, thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên số 12/TB-CCTHADS ngày 09/01/2020 đối với ông Nguyễn cao Bình Hoàng Thụy

18/01/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH LONG AN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
THÀNH PHỐ TÂN AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 12/TB-THADS        Tân An, ngày 09 tháng 01 năm 2023
                                                                                                                   
 
THÔNG BÁO
Về việc thỏa thuận giá,
thỏa thuận lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản kê biên
         
 
         
Căn cứ Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;
Căn cứ Bản án số 1014/2020/DS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định sửa chữa, bổ sung bản án sơ thẩm số: 381/2020/QĐ-SCBSBA ngày 20/11/ 2020 của Tòa án nhân dân Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số: 384/QĐ-CCTHADS ngày 31/12/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định thi hành án chủ động số: 737/QĐ-CCTHADS ngày 28/4/2021 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số: 01/QĐ.CCTHADS ngày 13/10/2022 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An;
Căn cứ Thông báo về việc cưỡng chế thi hành án số: 11/TB-CCTHADS ngày 09/01/2023 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An.
Vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 15/02/2023, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ tiến cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản đối với tài sản của ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy, địa chỉ: Số 10 Tản Đà, Phường 10, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Tài sản kê biên tại thửa số 82, tờ bản đồ số 2-20a, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số 538 Quốc lộ 1, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy và đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có quyền thỏa thuận giá tài sản kê biên ngay khi kê biên (giá các bên thỏa thuận là giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản). Trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được giá tài sản kê biên thì các bên có quyền thỏa thuận về tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên. Nếu các bên không thỏa thuận hoặc thỏa thuận không được tổ chức thẩm định giá tài sản đã kê biên thì trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày kê biên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An sẽ ký hợp đồng thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá theo quy định của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An thông báo cho ông Nguyễn Cao Bình Hoàng Thụy và đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam được biết để thực hiện./.
 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                          
- Các đương sự;
- Trang thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh;
- Viện KSND TP Tân An;
- Ủy ban nhân dân P10, Q5, Tp HCM;
- Ủy ban nhân dân P4, Tp Tân An, Long An;                                                                                                      - Lưu: VT, HSTHA.
CHẤP HÀNH VIÊN
(Đã ký)
 
 
 Đặng Thị Ngọc Hưởng
File đính kèm
Các tin đã đưa ngày: