Sign In

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2023

03/11/2023

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH NGHỆ AN  HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2023
Bám sát Công văn số 4498/BTP-PBGDPL ngày 26/9/2023 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023; nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 759/KH-TCTHADS ngày 15/3/2023 của Tổng cục THADS triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính.
 
Với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chính trị về công tác THADS tại địa phương; đưa chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước áp dụng trong thực thi pháp pháp luật, lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật đến người dân, Doanh nghiệp .. nhằm thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật Việt Nam) năm 2023 của Cục THADS tỉnh Nghệ An.
Bám sát Công văn số 4498/BTP-PBGDPL ngày 26/9/2023 của Bộ Tư pháp về việc tổ chức triển khai Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023; nhiệm vụ được giao trong Quyết định số 1067/QĐ-BTP ngày 20/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Kế hoạch số 759/KH-TCTHADS ngày 15/3/2023 của Tổng cục THADS triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực THADS, thi hành án hành chính.
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Cục THADS tỉnh đã lựa chọn khẩu hiệu để tuyên truyền là: “Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 được tổ chức thường xuyên, đặc biệt tập trung vào 02 tháng (tháng 10, 11/2023), cao điểm từ ngày 20/10 đến ngày 10/11/2023. Nội dung tuyên truyền tập tập trung phổ biến chính sách, pháp luật cho công chức, người lao động tại cơ quan THADS là các các quy định có liên quan trực tiếp đến hoạt động THADS; các quy định về công tác Phòng chống tham nhũng, tiêu cực; các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; thông tin, phản ánh, tôn vinh gương người tốt việc tốt, điển hình trong thi hành và bảo vệ pháp luật …. Đối với  người dân, doanh nghiệp thì tuyên truyền các quy định có liên quan trực tiếp đến hoạt động THADS, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; đơn giản hóa thủ tục hành chính….
Cục THADS tỉnh Nghệ An đã lựa chọn hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp, hiệu quả bằng những hình thức như: Đẩy mạnh thông tin pháp luật, phổ biến thông qua hoạt động Hội nghị quán triệt học tập các văn bản của Đảng, Nhà nước và cơ quan cấp trên; Hội nghị giao ban cơ quan;Trang thông tin điện tử của Cục; lồng ghép trong các hoạt động công vụ (tổ chức thi hành án theo thẩm quyền; tiếp công dân) của công chức, đoàn thể cơ quan;.tham gia phong trào thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam giai đoạn 2023 - 2028…
Đặc biệt ngày 03/11/2023, Cục THADS tỉnh Nghê An đã tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023. Tại Hội nghị, đồng chí Bí thư, Cục trưởng tiếp tục quán triệt các văn bản gồm: Thông báo số 76/TB-BTP ngày 05/10/2023 của Bộ Tư pháp thông báo Kết luận của Thứ trưởng Mai Lương Khôi về quán triệt, triển khai Chương trình hành động số 87-Ctr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS giai đoạn 2023-2026; Quyết định số 827/QĐ-TCTHADS ngày 24/8/2023 của Tổng Cục THADS Ban hành bổ sung Kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực trong Hệ thống THADS năm 2023 nhằm thực hiện nghiêm chỉnh, hiệu quả Chương trình hành động số 87-Ctr/BCSĐ ngày 28/6/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Kế hoạch Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong THADS của Cục THADS tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2026 (Ban hành kèm theo Quyết định số 305/QĐ-CTHADS ngày 20/7/2023) và Công điện số 3586/CĐ-TCT ngày 26/9/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS về chấp hành quy định của pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, đại diện Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh phổ biến các nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Thanh tra năm 2022.
Cũng tại Hội nghị này, đồng chí Cục trưởng kêu gọi toàn thể công chức và người lao động trong hệ thống cơ quan THADS tỉnh Nghệ An hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (ngày 9-11)./.
   An Nguyễn
Chi hội Luật gia Cục THADS tỉnh Nghệ An

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày: