Sign In

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô Tổng kết công tác năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

07/10/2022

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô Tổng kết công tác năm 2022
phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

          Phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô đã căn cứ Kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Chi cục chủ động xây dựng kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ công chức người lao động. Với mục tiêu, công tác thi đua là đòn bảy, tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, kết quả như sau:
          Năm 2022, tập thể Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô đã đoàn kết nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện giao trong năm 2022.
          Kết quả thi hành án dân sự về việc
          - Tổng số việc đã thụ lý giải quyết 515 việc.
          - Trong đó số có điều kiện giải quyết 418 việc
          - Đã thi hành xong 350 việc, đạt tỷ lệ 83,73%. Chuyển kỳ sau 163 việc.
          Kết quả thi hành án dân sự về tiền
          Tổng số tiền thụ lý là 22.481.275.000 đồng.
          Trong đó có điều kiện giải quyết 20.378.742.000 đồng.
          Đã giải quyết xong 17.178.890.000 đồng, đạt tỷ lệ 84,30%. Số tiền chuyển kỳ sau: 5.083.535.000 đồng.
           Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
          - Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chỉ thị 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/9/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng đưa ra các giải pháp, vận dụng khoa học, sáng tạo vào công việc được phân công, có liên liên hệ thực tế và đăng ký làm theo.
          - Tích cực xác minh, rà soát phân loại hồ sơ thi hành án để nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự; tổ chức thi hành có hiệu quả những vụ việc có điều kiện thi hành hoặc ra quyết định xác định việc chưa có điều kiện thi hành để kịp thời công khai trên Trang thông tin điện tử Thi hành án dân sự.
          - Thực hiện nghiêm túc chế độ trực tiếp công dân, chú trọng công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thông qua công tác tiếp công dân.
          - Phát huy hiệu quả công tác phối hợp liên ngành Công an, Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các phòng, ban của huyện trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự trên địa bàn huyện.
          - Thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính trong thi hành án dân sự, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan; Thực hiện nề nếp, có hiệu quả cơ chế một cửa; tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính. Sử dụng hiệu quả phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự. Thực hiện nghiêm chế độ sử dụng văn bản điện tử và chữ ký số, bảo đảm kịp thời, toàn diện trong công tác chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về thi hành án dân sự.
Ninh Bình, ngày 03 tháng 10 năm 2022
                                                                                                                            Tác giả: Phạm Xuân Tường

Các tin đã đưa ngày: