Sign In

Triển khai vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận

14/07/2015

Thực hiện Công văn số 1894/TCTHADS-TKDLCT ngày 16/6/2015 của Tổng cục Thi hành án dân sự về việc triển khai sử dụng, quản lý, vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự. Qua thời gian tập huấn và vận hành thực nghiệm, Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố việc vận hành Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, chính thức đưa Trang thông tin điện tử Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận đi vào sử dụng. Các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự thông báo đến toàn thể công chức được biết, cập nhật, khai thác thông tin trên Trang thông tin điện tử theo đường dẫn: http://thads.moj.gov.vn/ninhthuan.
2. Trang thông tin điện tử sẽ cung cấp các thông tin về: Tin tức; thông báo; hoạt động của Cục và Chi cục; văn bản điều hành của Cục và Chi cục; truy cập hộp thư điện tử; biểu mẫu; trang liên kết và các loại văn bản khác.
3. Công chức các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục Thi hành án dân sự muốn vào các Trang như: xem Lịch làm việc của Lãnh đạo Cục; Các văn bản lưu hành nội bộ thì phải vào “đăng nhập”. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập là tài khoản mà Bộ Tư pháp đã cấp cho từng cá nhân. (Ví dụ: haitt.ntn@moj.gov.vn)
4. Yêu cầu mỗi đơn vị lập danh sách cử 01 công chức làm đầu mối (cộng tác viên) cung cấp thông tin cho Trang thông tin điện tử. Cộng tác viên của các Chi cục khi muốn đăng tin tức, thông báo và các hoạt động của Chi cục lên Trang thông tin điện tử của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận, đề nghị gửi bản mềm về hộp thư: vpctha.ntn@moj.gov.vn (Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục thì gửi qua mạng nội bộ theo đường dẫn: Network/ADMIN-LONG/đăng tin lên trang thông tin cục).
5. Từ nay trở đi, tất cả các tài liệu của các cuộc họp, giấy mời, thông báo,... để giảm bớt giấy tờ Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh sẽ gửi vào hộp thư điện tử của Chi cục THADS các huyện, thành phố (Đối với các Phòng chuyên môn thuộc Cục sẽ được gửi qua địa chỉ email của từng phòng và mạng nội bộ theo đường dẫn: Network/ADMIN-LONG/tài liệu dự thảo các cuộc họp).
6. Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015) thì thông tin về tên, địa chỉ, nghĩa vụ phải thi hành của người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành được đăng tải trên trang thông tin điện tử về thi hành án dân sự. Vì vậy, đề nghị Trưởng phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án dân sự, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố chỉ đạo Chấp hành viên nghiêm túc thực hiện nội dung này, tất cả các quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành đều phải gửi về Cục Thi hành án dân sự tỉnh và kèm theo danh sách người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành (Mẫu danh sách thực hiện theo biểu gửi kèm).
       Cục Thi hành án dân sự tỉnh thông báo đến các Phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, thành phố được biết và thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về Văn phòng Cục Thi hành án dân sự tỉnh để được hướng dẫn kịp thời./.
Các tin đã đưa ngày: