Sign In

Thông báo về kết quả thẩm định giá (Người phải THA: ông Trần Hoàng Nam)

21/08/2017

  Mẫu số: D 28-THADS
(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
       
                                                                                                                             
Số: 774/TB-THADS Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 18 tháng 8 năm 2017
                            
THÔNG BÁO
Về kết quả thẩm định giá
 
 
 
 

       Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 99 Luật thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
       Căn cứ Bản án số 09/2016/KDTM-ST ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang;
      Căn cứ Quyết định thi hành án số 797 QĐ/CCTHADS và số 798 /QĐ-CCTHADS cùng ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;
    Căn cứ Quyết định Cưỡng chế thi hành án số 19/QĐ-CCTHA ngày 12       tháng 5 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo cho:
      Người được thi hành án: Ngân hàng TMCP Đông Á – do ông Ngô Chí Nam, chức vụ: Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á – Chi nhánh Ninh Thuận, địa chỉ: 239 - 241 Thống nhất, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm -  Là đại diện theo Quyết định ủy quyền số 892/QĐ-DAB-PC ngày 21/5/2016 của Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á.
      Người phải thi hành án: ông Trần Hoàng Nam, địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
      Kết quả thẩm định giá các tài sản sau:
     Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và vật kiến trúc gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 213, tờ bản đồ số 3-(1); theo bản đồ địa chính 2014 là thửa số 39, tờ bản đồ địa chính số 11 (có trích sao bản đồ địa chính ngày 16/5/2017 kèm theo) diện tích 266,6 m2 tọa lạc tại địa chỉ: số 253/5/3 Thống nhất khu phố 2 phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
      Có giá là (làm tròn): 2.046.675.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
     Trong thời hạn 05 (năm) ngày kể từ ngày nhận được Thông báo này, người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. 
      Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo để các bên đương sự biết./.                           
 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan);
- Viện KSND Tp. PR-TC;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
Đinh Đức Trọng
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: