Sign In

Thông báo về việc có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản (ông Trần Sanh)

05/09/2017

CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 846 /TB-CCTHADS Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 01 tháng 9 năm 2017
    
 
THÔNG BÁO
Về việc có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản
 
 
 
 
 

        Căn cứ Quyết định số 21/2013/QĐST – KDTM ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận;
       Căn cứ Quyết định thi hành án số 412/QĐ-CCTHADS ngày 17 tháng 12 năm 2013 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 32/QĐ-CCTHADS ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
       Căn cứ Hợp đồng bán đấu giá tài sản số 17/2017/HĐDVĐGTS.THADS ngày 11/8/2017.
Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo việc có người đăng ký tham gia đấu giá tài sản đứng tên ông Trần Sanh (đồng sở hữu cùng các con) sau khi kết thúc thời hạn thông báo, niêm yết công khai vào ngày 01/9/2017  đã có người tham gia cuộc đấu giá tài sản sau:
       Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và vật kiến trúc gắn liền trên đất thuộc thửa số 19, tờ bản đồ số 6-12 (nay là thửa đất số 2, tờ bản đồ địa chính số 30) tọa lạc tại số 12 Quang Trung, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên ông Trần Sanh (đồng sở hữu cùng các con)
       Giá khởi điểm: 1.774.591.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm bảy mươi bốn triệu năm trăm chín mươi mốt ngàn đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).  
      Thời gian bán đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 06 tháng 9 năm 2017
      Địa điểm bán đấu giá: Hội trường Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16/4, đường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
      Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo cho các bên đương sự (và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) biết./.
Nơi nhận:
- Đương sự;
- (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan);
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
(Đã ký)
 
Đinh Đức Trọng
 
Các tin đã đưa ngày: