Sign In

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (ông Trần Hoàng Nam)

13/09/2017

CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                                                                                             
Số: 618/TB-THADS Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 28 tháng 8 năm 2017
                            
THÔNG BÁO
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
                     
      Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;
      Căn cứ Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);
      Căn cứ Bản án số 09/2016/KDTM-ST ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang;
      Căn cứ Quyết định thi hành án số 797 QĐ/CCTHADS và số 798 /QĐ-CCTHADS cùng ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;
      Căn cứ Quyết định Cưỡng chế thi hành án số 19/QĐ-CCTHA ngày 12       tháng 5 năm 2017 của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
      Căn cứ Biên bản kê biên, xử lý tài sản ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
      Căn cứ kết quả thẩm định giá số 2911/2017/VLAND, ngày 11 tháng 8 năm 2017 của Công ty Thẩm định giá Đất Việt;
      Để Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật được thực thi một cách nghiêm minh, đúng pháp luật, bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của công dân, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã kê biên tài sản thế chấp bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ vay của ông Trần Hoàng Nam, địa chỉ: Số 37 Phan Bội Châu, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo thi hành Bản án số 09/2016/KDTM-ST ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang.
      Do các đương sự không thỏa thuận được về tổ chức bán đấu giá nên Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo công khai lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản. Bằng văn bản này, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, cụ thể như sau:
      1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, địa chỉ: Số 20 Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; điện thoại: 0259.350.1389.
      2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:
      Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và vật kiến trúc gắn liền trên đất thuộc thửa đất số 213, tờ bản đồ số 3-(1); theo bản đồ địa chính 2014 là thửa số 39, tờ bản đồ địa chính số 11 (có trích sao bản đồ địa chính ngày 16/5/2017 kèm theo) diện tích 266,6 m2 tọa lạc tại địa chỉ: số 253/5/3 Thống nhất khu phố 2 phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.
      3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá (làm tròn): 2.046.675.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm bốn mươi sáu triệu, sáu trăm bảy mươi lăm nghìn đồng)
      4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
- Tổ chức bán đấu giá: Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết tại địa bàn tỉnh Ninh Thuận để bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Trình bày được phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;
- Thông báo chi tiết, cụ thể thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.
      5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 10 ngày làm việc kể từ ngày thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
      - Chi tiết liên hệ: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; địa chỉ số 20 đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Hương, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận./.

 
Nơi nhận:
- Đương sự;
- Các tổ chức bán đấu giá trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh Ninh Thuận;
- Viện KSND Tp. PR-TC;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 (Đã ký)
 
Đinh Đức Trọng
 
                            
 
 
Các tin đã đưa ngày: