Sign In

Thông báo về việc bán đấu giá tài sản (Công ty TNHH Bao bì nhựa Vĩnh An)

01/09/2017

                                                                                                                 
Mẫu số: D 20-THADS
(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)
 
CỤC THADS TỈNH NINH THUẬN
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                                                                                                                             
Số: 842/TB-THADS Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 31 tháng 8 năm 2017.
                                 
THÔNG BÁO
Về việc bán đấu giá tài sản
 
 
 
 
 

       Căn cứ Quyết định thi hành án số 10/QĐ-CCTHADS ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Căn cứ Quyết định cưỡng chế thi hành án số 07/ QĐ-CCTHADS ngày 13 tháng 02 năm 2017 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
       Căn cứ kết quả thẩm định giá theo chứng thư thẩm định số 2792/2017/VLAND-HCM  ngày 02/8/2017 của Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt;
       Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm tổ chức bán đấu giá các tài sản sau:
       Máy móc thiết bị đã qua sử dụng thuộc dây chuyền sản xuất chai PET của Công ty TNHH bao bì nhựa Vĩnh An; địa chỉ: 63/14 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Văn Hải, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;
       Giá khởi điểm: 2.467.300.000đ
       (Bằng chữ : Hai tỷ bốn trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm nghìn đồng)
       Thời gian bán đấu giá: 14 giờ 30 phút ngày 12 tháng 9 năm 2017
       Địa điểm bán đấu giá: Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản Ninh Thuận
       Vậy, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thông báo để các bên đương sự và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan biết./.

 
Nơi nhận:
- Các đương sự;
- (Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh NT;
- Viện KSND Tp. PR-TC;
- Kế toán nghiệp vụ;
- Lưu: VT, HSTHA.
 
CHẤP HÀNH VIÊN
 
 
 
 
 
 Huỳnh Thị Thùy Dung
 
 
         
 
 
 
 
 
Các tin đã đưa ngày: