Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội phát động phong trào tìm hiểu về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội và kế họach chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2013 của Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội. Được sự đồng ý của Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Chi đoàn Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phát động phong trào tìm hiểu về Ngày truyền thống Thi hành án dân sự, tổ chức họat động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, nhằm giáo dục đoàn viên thanh niên Thi hành án dân sự Thủ đô luôn yêu ngành, yêu nghề, có lập trường tư tưởng vững vàng, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa: Thi đua chào mừng ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Ngay từ ngày đầu năm 2013, trên cơ sở Kế hoạch công tác trọng tâm năm 2013 đã được phê duyệt, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sa Pa đã tập trung đẩy nhanh tiến độ tổ chức thi hành án, tập trung nâng cao chất lượng phân loại án, đảm bảo chính xác, đúng pháp luật, thực hiện đúng các quy định về trình tự, thủ tục thi hành án dân sự.

Hướng tới ngày truyền thống thi hành án dân sự Việt Nam (19/7/1946- 19/7/2013)

Thành phố Hồ Chí Minh: Đề xuất cơ chế linh hoạt cho việc luân chuyển cán bộ thi hành án
Thành phố Hồ Chí Minh là một địa phương thực hiện khá tốt công tác điều động, luân chuyển, biệt phái và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức ngành Thi hành án dân sự. Vì thế với khối lượng án và tiền phải thi hành hằng năm rất lớn nhưng vẫn đạt những kết quả khả quan.