Họp Tiểu ban tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự

21/01/2016
Tiểu ban tuyên truyền Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự được thành lập theo Quyết định số 2154/QĐ-BTP ngày 09/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946 - 19/7/2016) để thực hiện một số nhiệm vụ của Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP ngày 12/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ngày 21/01/2016, Tiểu ban tuyên truyền của Ban Chỉ đạo tổ chức các hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự tổ chức họp triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công thuộc trách nhiệm của Tiểu ban tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự, Trưởng Tiểu ban chủ trì cuộc họp. Cuộc họp đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung để tiếp tục thực hiện các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự.

Với mục đích xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các thành viên trong Tiểu ban tuyên truyền, các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm của Tiểu ban tuyên truyền bảo đảm thống nhất và hiệu quả; xây dựng, vận hành cơ chế phối hợp hiệu quả, thông suốt giữa thành viên và đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Tiểu ban tuyên truyền; góp phần nâng cao nhận thức của công chức, người lao động trong các cơ quan trực thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và cơ quan Thi hành án dân sự về lịch sử hình thành và phát triển Thi hành án dân sự. Yêu cầu đặt ra xác định đầy đủ nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm của Tiểu ban tuyên truyền, trong đó có những nội dung về tuyên truyền hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự theo Quyết định số 1808/QĐ-BTP; đồng thời phân công trách nhiệm thực hiện cho các đơn vị thuộc Tổng cục và đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ; phát huy vai trò chủ động, tích cực của các thành viên, cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm của Tiểu ban tuyên truyền và những nội dung về tuyên truyền hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự; kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm tiến độ, hiệu quả của việc triển khai Quyết định số 1808/QĐ-BTP.

Hoạt động của Tiêu ban tuyên truyền bảo đảm nguyên tắc bám sát các nội dung hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự đã được đặt ra theo kế hoạch của Bộ Tư pháp. Theo đó, có nhiều nội dung hoạt động, như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công chức, người lao động làm công tác thi hành án dân sự qua các bài viết về truyền thống, tự hào nghề nghiệp, tiếp tục vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực hiện “Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức Ngành Tư pháp” và “Chuẩn mực đạo đức Chấp hành viên”. Xây dựng chuyên trang, chuyên mục trên Báo Pháp luật Việt Nam, mở đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống thi hành án dân sự; quá trình hình thành, phát triển, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của công tác thi hành án dân sự vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và từng địa phương, gắn với tuyên truyền Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương. Tổ chức phát động thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự. Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao. Xây dựng cuốn phim tài liệu với chủ đề “70 năm Ngày truyền  thống Thi hành án dân sự”. Xây dựng đề cương tuyên truyền về truyền thống Thi hành án dân sự để gửi các cơ quan báo chí. Phối hợp với Tiểu ban nội dung triển khai kế hoạch tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Thi hành án dân sự tại Hà Nội. Đề xuất khen thưởng cấp Nhà nước cho một số tập thể và cá nhân của Tổng cục và cơ quan thi hành án dân sự địa phương có thành tích xuất sắc.

Hà Minh Tuấn