Đề nghị góp ý dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự

09/04/2010

Thực hiện chương trình kế hoạch năm 2010, Tổng cục Thi hànhán dân sự đã tiến hành xây dựng dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành thi hành án dân sự. Đến nay, nội dung Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự đã cơ bản hoàn thiện.Đây là văn bản ban hành nhằm quy định thống nhất trình tự, thủ tục và trách nhiệm của Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự trong việc tiếp nhận, xử lý và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự. Vì vậy, để đảm bảo Quy chế được ban hành có tính hợp lý, phù hợp với thực tiễn và phát huy hiệu quả cao trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự đề nghị các Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ ngành Thi hành án dân sự và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) để tổng hợp chung trước khi trình Tổng cục trưởng ký ban hành.

Ý kiến đóng góp vào dự thảo Quy chế được tổng hợp thành văn bản và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (Vụ Giải quyết khiếu nại, tố cáo) trước ngày 20/4/2010. đồng thời với việc gửi văn bản theo đường bưu điện, đề nghị các Cục Thi hành án dân sự thực hiện việc gửi bản tổng hợp ý kiến nêu trên qua địa chỉ thư điện tử: hieuph@moj.gov.vn hoặc theo số fax: 04.38454658.

Nội dung: