Công văn v/v thực hiện thống kê, lập Kế hoạch Biên chế năm 2011

27/08/2010
Ngày 26 tháng 7 năm 2010, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 07/2010/TT-BNV hướng dẫn thực hiện một số Điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về quản lý công chức.


Để có cơ sở triển khai các nội dung theo quy định nói trên của Ngành thi hành án dân sự, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu các đồng chí thực hiện thống kê, lập kế hoạch biên chế năm 2011 và hoàn thành các mẫu biểu theo quy định tại Thông tư số 07/2010/TT-BNV nói trên (Mẫu biểu thực hiện thống nhất trong ngành thi hành án dân sự đã được chuyển tải vào hộp thư điện tử của Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh) và gửi về Tổng cục Thi hành án dân sự (thông qua Vụ Tổ chức cán bộ), kèm theo File điện tử qua hộp thư hungld@moj.gov.vn trước ngày 05 tháng 9 năm 2010.

Do thời gian gấp, đề nghị các đồng chí khẩn trương thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Vụ Tổ chức cán bộ của Tổng cục Thi hành án dân sự để được hướng dẫn kịp thời.

Phụ lục đính kèm