Yêu cầu báo cáo về tình hình các cơ quan thi hành án dân sự chỉ có 01 CHV hoặc thiếu Trưởng cơ quan thi hành án

04/03/2008

Để có số liệu đánh giá về tình hình cán bộ lãnh đạo các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước về các mặt như: số đơn vị thi hành án dân sự chỉ có 01 Chấp hành viên; số đơn vị thiếu Trưởng hoặc mới chỉ được giao Quyền trưởng; số đơn vị mà Trưởng, Phó Trưởng đến thời điểm nghỉ hưu trong các năm tới (2008, 2009, 2010); Trưởng, Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh đến thời điểm phải được tiến hành các thủ tục xem xét bổ nhiệm lại trong hai năm tới 2008, 2009; ngày 27 tháng 02 năm 2008, Bộ Tư pháp đã có Công văn số 515/BTP-THA yêu cầu Giám đốc các Sở Tư pháp chỉ đạo Trưởng các cơ quan thi hành án dân sự trong cả nước kịp thời báo cáo số liệu theo các yêu cầu nêu trên gửi về Bộ. Nội dung công văn đã nêu rõ trong thời gian qua, Bộ Tư pháp đã có nhiều văn bản chỉ đạo các địa phương xây dựng các giải pháp để khắc phục tình trạng thiếu Thủ trưởng và thiếu Chấp hành viên của các cơ quan thi hành án dân sự. Mặc dù vậy, đến hết năm 2007, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục triệt để, đặc biệt trong năm 2007, đầu năm 2008 Thủ trưởng một số cơ quan thi hành án dân sự đã có Quyết định nghỉ hưu nhưng địa phương chưa đề xuất nhân sự thay thế, do vậy phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự. Để khắc phục tình trạng trên và để tránh sự hụt hẫng nguồn cán bộ bổ nhiệm Chấp hành viên và Trưởng, Phó trưởng các cơ quan thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp yêu cầu các đồng chí báo cáo một số nội dung như sau:

1. Số các đơn vị thi hành án dân sự chỉ có 01 Chấp hành viên (theo Biểu mẫu 1);

2. Số các đơn vị thi hành án dân sự chưa có Trưởng Thi hành án (bao gồm cả những đơn vị được giao Quyền trưởng), theo Biểu mẫu 1;

3. Rà soát các Trưởng, Phó trưởng thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện đến thời điểm nghỉ hưu của từng năm 2008, 2009 và 2010 (ghi rõ họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, đơn vị công tác, chức vụ … theo Biểu mẫu 2);

4. Rà soát các trường hợp đang là Trưởng, Phó trưởng Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Trưởng Thi hành án dân sự cấp huyện đến năm 2008, 2009 đủ từ năm năm trở lên để xem xét tái bổ nhiệm Trưởng, Phó trưởng (theo Biểu mẫu 3)./.

Nguyễn Văn Nghĩa